Har du et spørgsmål?
Message sent Tæt

WiKi-Lean

Wiki Lean

Om Wiki - Lean

Wiki -Lean er et opslag der indeholder en beskrivelse af næsten 100 Lean værktøjer og begreber.  I hvert opslag er der en beskrivelse af det pågældende lean  begreb eller værktøj . Samtidig er det angivet, indenfor hvilken uddannelse eller kursus i Leankurser.dk,  det pågældende Lean værktøj eller begreb behandles.

Indholdsfortegnelse

Act.

“Act” er den fjerde fase i PDCA-cyklussen (Plan-Do-Check-Act), som er en vigtig del af Lean-filosofien. Denne fase handler om at omsætte de læringer og indsigter, som er opnået i de tidligere faser, til konkrete handlinger. Det betyder, at man skal tage de nødvendige skridt til at implementere forbedringer og ændringer i organisationens processer. Det unikke ved “Act”-fasen er dens fokus på at institutionalisere de forbedringer, der er identificeret, og at sikre, at de bliver en del af den daglige drift.

I denne fase vurderer man effektiviteten af de ændringer, der er foretaget, og beslutter, om de skal standardiseres og rulles ud på en bredere skala. Det involverer ofte at opdatere procedurer, træne medarbejdere og sikre, at alle relevante parter er informeret om de nye arbejdsgange. “Act”-fasen er ikke kun en afslutning på den aktuelle PDCA-cyklus, men også et springbræt til den næste cyklus af kontinuerlig forbedring.

“Act” er essentiel i Lean, da det sikrer, at forbedringer ikke blot er midlertidige, men bliver en integreret del af organisationens arbejdsprocesser. Kurserne vil typisk fokusere på praktiske strategier til implementering og overvågning af ændringer, samt hvordan man kan inspirere og motivere medarbejdere til at deltage i forbedringsprocesserne. Det er afgørende, at lederne og medarbejderne forstår vigtigheden af denne fase for at sikre en vedvarende succes med Lean-initiativer.

På leankurser.dk kan man lærer om «Act – begrebet» i uddannelsen som certificeret Lean Agent, og mere specifikt på kurset om PDCA – enkel projektstyring

Agil.

Agil tilgang er centralt i moderne projektledelse og softwareudvikling. Den fremmer fleksibilitet, hurtig iteration og tilpasning, som er nøglekomponenter i Lean-metodikken. Agil fokuserer på at skabe værdi hurtigt og responsivt, baseret på kunde feedback. Dette skaber et dynamisk arbejdsmiljø, hvor teams hurtigt kan tilpasse sig ændringer og forbedre deres processer. I kurser om Agil metode, lærer kursusdeltagerne at anvende Agile principper i deres daglige arbejde, hvilket er særligt relevant i Lean-konteksten for at fremme innovation og effektivitet.

På Leankurser.dk kan man lærer om agile metoder på kurset om Lean Start-Up samt kurset om Agile metoder.

Andon.

Andon er en afgørende komponent i Lean-produktionsmetoder. Det er et visuelt værktøj, der bruges til at signalere problemer i produktionsprocessen. Ved at anvende Andon kan medarbejdere hurtigt identificere og reagere på problemer, hvilket minimerer spild og forbedrer effektiviteten. I Lean-produktionskurser, vil Andon blive behandlet som et væsentligt værktøj for at opretholde høj kvalitet og effektivitet i produktionsprocesser.

På Leankurser.dk kan mn lære om Andon på uddannelsen som certificeret Lean Agent,  og på kurset om flow i arbejdsprocesser.

A3 Rapporten.

A3 Rapport er et Lean-værktøj, der bruges til problemløsning og projektstyring. Det hjælper med at klarlægge og strukturere problemer, løsninger, og handlingsplaner på et enkelt A3-størrelsepapir. Denne metode fremmer klar kommunikation og effektiv problemløsning. I Lean-ledelseskurser, vil A3 Rapporten typisk blive behandlet, hvor kursusdeltagerne lærer at bruge denne metode til effektivt at håndtere komplekse udfordringer.

A3 rapporten er et enkelt værktøj der kan bruges ved opstart af projekter, som midtvejsrapport og som slut rapport.

På Leankurser.dk kan man lære om A3 rapporten på uddannelsen certificeret Lean Agent  og på kurset A3 rapporten – smart rapportering.

Bevægelse.

“Bevægelse” i Lean-konteksten refererer til en af de syv spildformer, som identificerer unødvendige fysiske bevægelser i arbejdsprocessen. Disse bevægelser kan omfatte at gå, række ud efter ting, eller andre fysiske aktiviteter, der ikke tilføjer værdi til produktet eller tjenesten. I Lean-filosofien er målet at eliminere spild, herunder unødvendig bevægelse, for at optimere effektiviteten og produktiviteten.

Unødvendig bevægelse i arbejdsprocesser er ikke altid åbenlys, men kan have en betydelig indvirkning på effektiviteten. Ved at analysere arbejdsprocesserne og omstrukturere arbejdspladsens layout kan man ofte reducere disse unødige bevægelser. Det handler om at placere værktøjer, materialer og udstyr inden for nem rækkevidde og at designe arbejdsstationer, så de minimerer behovet for at bevæge sig unødigt.

På kurser relateret til Lean og procesoptimering, ville man typisk lære om vigtigheden af at identificere og reducere unødvendig bevægelse. Dette kunne omfatte teknikker til arbejdspladsens layout design, proces mapping for at identificere bevægelsesspild, og metoder til at øge effektiviteten gennem optimering af medarbejderbevægelser. Disse kurser vil hjælpe kursister med at forstå, hvordan unødvendig bevægelse påvirker produktiviteten og hvordan man kan anvende Lean-principper til at skabe mere effektive arbejdsprocesser.

Reducering af unødvendig bevægelse er ikke kun en tidsbesparelse, men også en måde at forbedre medarbejderens arbejdsmiljø og trivsel på. Ved at eliminere unødvendig bevægelse kan virksomheder skabe en mere strømlinet, effektiv og behagelig arbejdsplads, hvilket er i tråd med Lean-principperne om kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker.

Brugen af værktøjet bevægelse indgår i uddannelsen som  som certificeret Lean Agent , Certificeret Lean praktiker, Kurset i Value Stream Mapping , kurset introduktion til lean samt kurset  de 7 spildformer.

Check.

“Check” er den tredje fase i PDCA (Plan-Do-Check-Act) hjulet, som er en central del af Lean-metodikken og kontinuerlig forbedring. I “Check”-fasen evalueres de resultater, der er opnået i “Do”-fasen, i forhold til de oprindelige mål og forventninger. Denne fase er afgørende for at forstå effektiviteten af de implementerede ændringer og for at identificere områder, der kræver yderligere forbedring.

I “Check”-fasen analyserer man data og feedback fra de ændringer, der er foretaget i “Do”-fasen. Det involverer ofte at sammenligne faktiske resultater med de forventede resultater og at undersøge, hvorfor eventuelle afvigelser er opstået. Denne analyse er afgørende for at forstå, hvilke dele af forbedringsplanen der fungerer godt, og hvilke der skal justeres. “Check”-fasen er ikke kun en evaluering, men også en læringsproces, hvor man indsamler vigtige indsigter, der kan anvendes i fremtidige forbedringsinitiativer.

Effektiv brug af “Check”-fasen i PDCA-cyklussen sikrer, at Lean-initiativer er datadrevne og resultatorienterede. Ved at anvende en grundig “Check”-proces, kan virksomheder og organisationer sikre, at de konstant bevæger sig mod højere effektivitet, bedre kvalitet og forbedret kundetilfredshed, hvilket er i hjertet af Lean-filosofien.

Brugen af værktøjet Check indgår i uddannelsen som certificeret Lean Agent, kurset i  Lean Start-Up samt specifikt i kurset PDCA hjulet en simpel projektmodel.

Chefingeniøren.

“Chefingeniøren” i Lean-sammenhæng refererer til den person, der har det overordnede ansvar for produktudviklingen i et Total Productive Development (TPD)-system. Rollen som chefingeniør er afgørende i at lede og koordinere produktudviklingsprojekter, sikre integration af Lean-principper og facilitere tværfagligt samarbejde. Denne rolle kræver en dyb forståelse for Lean-filosofien samt evnen til at anvende dens principper i praksis for at opnå effektive og værdiskabende produktudviklingsprocesser.

Chefingeniørens ansvar spænder bredt og inkluderer at definere produktvisionen, sikre alignment mellem forskellige teams, og drive innovation og kontinuerlig forbedring. Chefingeniøren spiller også en nøglerolle i at facilitere kommunikation og samarbejde mellem forskellige afdelinger, såsom design, produktion, og kvalitetssikring. Denne rolle er ikke kun teknisk, men også dybt forankret i ledelse og strategi.

Effektiv udførelse af chefingeniørens rolle er afgørende for succes i Lean produktudvikling. Det kræver en kombination af tekniske færdigheder, ledelseskompetencer og en dyb forståelse for Lean-principper. En dygtig chefingeniør kan være nøglen til at skabe banebrydende produkter, der leverer reel værdi til kunderne, samtidig med at effektiviteten og kvaliteten i udviklingsprocessen forbedres.

Chefingeniørens rolle behandles i kurset om Agile metoder.

Current State.

“Current State” er et afgørende begreb i Lean, som refererer til den nuværende tilstand af en proces eller arbejdsgang, præcis som den udføres lige nu. Dette begreb er central for Lean’s tilgang til procesforbedring, da det lægger grundlaget for at identificere muligheder for forbedring og udvikling. En nøjagtig og detaljeret forståelse af “Current State” er afgørende for effektivt at planlægge og implementere Lean-initiativer.

At kortlægge “Current State” indebærer en grundig analyse af alle trin i en proces for at identificere, hvor værdi tilføjes, og hvor der findes spild. Dette kan omfatte observationer af arbejdsprocesser, dataindsamling og interviews med medarbejdere. Denne indsigt giver en klar og objektiv forståelse af, hvordan tingene faktisk fungerer, hvilket er afgørende for at lave realistiske og effektive planer for forbedring.

Forståelse og nøjagtig kortlægning af “Current State” er afgørende i Lean, da det sætter scenen for kontinuerlig forbedring. Det giver organisationer de nødvendige informationer til at træffe informerede beslutninger om, hvor og hvordan de kan optimere deres processer, hvilket er essentielt for at opnå Lean-målsætningerne om øget effektivitet, reduceret spild og forbedret kvalitet.

Brugen af Current State indgår i uddannelsen som  certificeret Lean Agent , Certificeret Lean praktiker, og  Kurset i Value Stream Mapping .

 

Cyklustid.

“Cyklustid” er et fundamentalt Lean-begreb, der refererer til den totale tid, det tager at fuldføre en bestemt arbejdsopgave eller proces fra start til slut. I Lean-metodikken bruges målingen af cyklustid til at evaluere effektiviteten af en proces og identificere områder, hvor forbedringer kan foretages. At forstå og optimere cyklustid er essentielt for at øge effektiviteten og reducere spild i produktions- og arbejdsprocesser.

Måling af cyklustid giver vigtige indsigter i, hvordan arbejdsprocesser kan strømlines. For eksempel, hvis en bestemt opgave konsekvent tager længere tid end forventet, kan det indikere flaskehalse, unødvendige trin, eller behovet for yderligere træning. Ved at reducere cyklustiden kan en virksomhed ikke kun forbedre sin produktivitet, men også reagere hurtigere på kundebehov og markedsændringer.

Effektiv håndtering og optimering af cyklustid er central i Lean, da det direkte påvirker en organisations evne til at levere værdi til kunderne hurtigt og effektivt. Ved at fokusere på cyklustid kan virksomheder opnå større effektivitet, bedre produktkvalitet og øget kundetilfredshed.

Brugen af cyklustid  indgår i uddannelsen som certificeret Lean Agent , Certificeret Lean praktiker, og  Kurset i Value Stream Mapping .

De 7 Spildformer.

“De 7 spildformer” er et centralt koncept i Lean-filosofien, der identificerer syv almindelige typer af spild i arbejdsprocesser. Disse spildformer omfatter overproduktion, ventetid, transport, overforædling, lager, unødvendige bevægelser og defekter. Identifikation og eliminering af disse spildformer er afgørende for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne i enhver proces.

 1. Overproduktion opstår, når der produceres mere end, hvad der er umiddelbart behov for, hvilket fører til overskydende lager og ressourcespild.
 2. Ventetid henviser til tiden, hvor ressourcer (mennesker, maskiner, materialer) er inaktive og venter på næste proces.
 3. Transport indebærer unødvendig bevægelse af materialer eller produkter, som ofte kan minimeres.
 4. Overforædling sker, når et produkt eller en tjeneste har flere funktioner eller egenskaber, end kunderne værdsætter eller har brug for.
 5. Lager henviser til alle varer og materialer, der ikke er i aktiv brug, hvilket binder kapital og plads.
 6. Unødvendige bevægelser omfatter enhver form for fysisk eller mekanisk bevægelse, der ikke tilføjer værdi til produktet.
 7. Defekter indebærer produkter eller tjenester, der ikke opfylder kvalitetsstandarder og kræver reparation eller omfremstilling.

Forståelsen og evnen til at identificere “De 7 spildformer” er afgørende i Lean, da det giver mulighed for at skabe mere effektive, omkostningseffektive og kundecentriske processer. Ved at fokusere på eliminering af spild kan organisationer opnå betydelige forbedringer i produktivitet, kvalitet og kundetilfredshed.

Brugen af de 7 spildformer indgår i uddannelsen certificeret Lean Agent , Certificeret Lean praktiker, og  Kurset i Value Stream Mapping , kurset introduktion til lean samt helt specifikt i kurset de 7 spildformer.

Defekter.

“Defekter” i Lean-konteksten refererer til enhver fejl, mangel eller afvigelse fra kvalitetsstandarderne i et produkt eller en proces, der resulterer i utilfredsstillende output eller behovet for omarbejdning. Dette er en af de syv spildformer i Lean, og det er afgørende at identificere og rette defekter for at opretholde høj kvalitet og effektivitet. Eliminering eller reduktion af defekter er en central del af Lean-metodikken og bidrager direkte til forbedret kundetilfredshed og lavere omkostninger.

Defekter kan opstå på mange niveauer i en produktions- eller serviceproces. De kan være resultatet af utilstrækkelige processer, mangelfuld træning, dårlig kvalitetskontrol, eller brug af substandard materialer. Defekter fører ofte til spild af tid, materialer og arbejdskraft, da de kræver yderligere tid og ressourcer til at identificere, isolere og rette. Desuden kan defekter påvirke kundetilfredsheden negativt og skade brandets omdømme.

Effektiv håndtering af “Defekter” er afgørende i Lean, da det ikke kun fører til forbedringer i produktionskvaliteten, men også styrker virksomhedens samlede effektivitet og konkurrenceevne. Ved at reducere forekomsten af defekter kan organisationer opnå betydelige besparelser, forbedre kundeloyalitet og opretholde en stærk markedsposition.

Brugen af defekter indgår i uddannelsen som uddannelsen certificeret Lean Agent , Certificeret Lean praktiker, og  Kurset i Value Stream Mapping , kurset introduktion til lean samt helt specifikt i kurset de 7 spildformer.

Den 8. Spildform.

“Den 8. spildform” er et udvidet begreb i Lean-filosofien, der fokuserer på underudnyttelse af medarbejdernes kompetencer, færdigheder og kreativitet. Dette koncept er en tilføjelse til de traditionelle syv spildformer og betragtes som et kritisk spildområde, da det repræsenterer et tabt potentiale for innovation og forbedring inden for organisationen. I Lean-sammenhæng er det afgørende at anerkende og udnytte medarbejdernes fulde potentiale for at opnå en sand kultur af kontinuerlig forbedring.

Den 8. spildform henviser til situationer, hvor medarbejdernes viden og færdigheder ikke fuldt ud udnyttes. Dette kan skyldes manglende uddannelse, begrænsede muligheder for medarbejderinddragelse i beslutningsprocesser, eller en arbejdskultur, der ikke værdsætter medarbejderinput. Resultatet er, at organisationen går glip af værdifulde ideer til forbedring og innovation, som kunne forbedre processer, øge produktivitet og kvalitet, og forbedre kundetilfredshed.

Effektiv håndtering af “Den 8. spildform” er afgørende for Lean-implementering, da det direkte påvirker organisationens evne til at innovere og forbedre. Ved at anerkende og aktivere medarbejdernes fulde potentiale kan virksomheder opnå en højere grad af medarbejderengagement, øget innovation og en mere dynamisk og tilpasningsdygtig organisation.

Brugen af de den 8. spildform  indgår i uddannelsen som certificeret Lean Agent , Certificeret Lean praktiker, og  Kurset i Value Stream Mapping , kurset introduktion til lean samt helt specifikt i kurset de 7 spildformer.

Diamanten.

“Diamanten” er en planlægningsmodel, der anvendes i Policy Deployment inden for Lean. Dette værktøj hjælper med at strukturere og prioritere organisatoriske mål og initiativer for at sikre, at de er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi og vision. Modellen, formet som en diamant, repræsenterer forskellige niveauer og aspekter af strategisk planlægning og sikrer, at alle elementer er afbalancerede og integrerede.

I hjertet af “Diamanten”-modellen ligger konceptet om at skabe klarhed og fokus omkring nøglemålene. Det involverer at identificere og forbinde langsigtede strategiske mål med specifikke, kortsigtede handlinger. Dette kræver en dyb forståelse af virksomhedens nuværende kapaciteter, markedsforhold og fremtidige muligheder. “Diamanten” hjælper med at sikre, at alle dele af organisationen arbejder i samme retning og understøtter de overordnede forretningsmål.

“Diamanten” er et værdifuldt værktøj i Lean, da det fremmer en integreret tilgang til strategisk planlægning og sikrer, at indsatsen er i tråd med virksomhedens kerneværdier og langsigtede vision. Det understøtter kontinuerlig forbedring ved at fokusere på de mest kritiske områder for forandring og vækst i organisationen.

Brugen af diamanten indgår i uddannelsen til Policy Deployment konsulent.

Domæneteori.

“Domæneteori” er en model til analyse af kommunikation, som spiller en afgørende rolle i Lean-metodikken. Denne teori fokuserer på at forstå og forbedre kommunikationsprocesser inden for en organisation. I Lean-kontekst er effektiv kommunikation afgørende for at sikre, at alle medarbejdere er på samme side, forstår processer og mål klart, og er i stand til at identificere og løse problemer effektivt.

Domæneteori hjælper med at afdække, hvordan information flyder gennem en organisation og identificerer potentielle barrierer eller misforståelser, der kan hæmme effektiviteten. Denne tilgang omfatter at analysere, hvordan meddelelser formidles og opfattes på forskellige niveauer i organisationen, og sikre, at kommunikationen understøtter Lean-principperne om klarhed, konsistens og kontinuerlig forbedring.

Domæneteori er en vigtig del af Lean, da den sikrer, at alle medarbejdere er informerede, engagerede og i stand til at bidrage effektivt til kontinuerlige forbedringsprocesser. Ved at forbedre kommunikationsstrømmene kan organisationer undgå misforståelser, minimere spild og øge effektiviteten i alle led af virksomheden.

Domæneteorien indgår i uddannelsen til certificeret Lean Agent

Doujo.

“Doujo” i Lean-konteksten refererer til et dedikeret træningsområde eller en seance, hvor medarbejdere øver og forbedrer deres færdigheder, inden de anvender dem i den faktiske arbejdsproces. Konceptet med “Doujo” stammer fra de japanske kampkunster, hvor det henviser til et sted for meditation og øvelse. I Lean er “Doujo” et rum, hvor medarbejdere kan lære, eksperimentere og finpudse deres færdigheder i et kontrolleret miljø, før de implementerer dem i den virkelige arbejdsproces.

Ved at bruge “Doujo” i en virksomhedskontekst, skabes der et sikkert og støttende miljø, hvor medarbejdere kan udvikle og forbedre deres evner uden det pres og de risici, der er forbundet med den faktiske arbejdsproces. Dette omfatter alt fra at øve specifikke Lean-værktøjer og teknikker til at udvikle blødere færdigheder som kommunikation og teamarbejde. “Doujo” giver mulighed for at lære gennem praksis og fejl, hvilket er afgørende for effektiv læring og udvikling.

Anvendelsen af “Doujo” i Lean-praksis understreger betydningen af kontinuerlig læring og udvikling. Det giver medarbejdere de værktøjer og den tillid, de har brug for for at mestre Lean-metoder og bidrage effektivt til virksomhedens kontinuerlige forbedringskultur.

Brugen af Doujo indgår i kurset Kompetenceudvikling med TWI og Dojo.

Ekstern Tid.

“Ekstern tid” i Lean-sammenhæng refererer til den tid, der anvendes til omstilling eller opstart af en ny proces, mens den eksisterende proces fortsat kører. Dette begreb er vigtigt for at forstå og optimere procesovergange og minimere spild i produktionen. I Lean-produktionsmiljøer er målet at reducere både intern og ekstern tid for at øge effektiviteten og minimere nedetid.

I en produktionssammenhæng indebærer “ekstern tid” typisk forberedelser, der gøres, mens den nuværende produktionslinje stadig er aktiv. Dette kan omfatte opsætning af udstyr, forberedelse af materialer og værktøjer, og andre nødvendige forberedelser til den næste batch eller produkttype. Effektiv håndtering af ekstern tid sikrer, at overgangen mellem forskellige produktionstrin sker glat og uden unødvendig forsinkelse.

Effektiv håndtering af “ekstern tid” er en afgørende del af Lean-metodikken, da det direkte påvirker produktionens effektivitet og evnen til hurtigt at reagere på ændringer i efterspørgslen. Ved at reducere omstillings- og opstartstider kan virksomheder opnå en mere strømlinet produktion, reducere spild og øge deres fleksibilitet og responsivitet over for markedsændringer.

Begrebet ekstern tid præsenteres i forbindelse med SMED værktøjet i uddannelsen til certificeret Lean Agent.

5 S.

“5 S” er et af de mest fundamentale og indflydelsesrige værktøjer i Lean-filosofien. Det er en metodik designet til at skabe og opretholde en organiseret, ren og effektiv arbejdsplads. De fem S’er står for Sortere, Sætte i system, Skinne, Standardisere og Sikre vedvarende forbedring (på engelsk: Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain). Formålet med at anvende “5 S” er at eliminere spild, forbedre proceseffektivitet og skabe et sikkert og behageligt arbejdsmiljø.

 1. Sortere (Sort): Fjern unødvendige genstande og organisér arbejdspladsen.
 2. Sætte i system (Set in Order): Arranger værktøjer og materialer, så de er let tilgængelige.
 3. Skinne (Shine): Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt.
 4. Standardisere (Standardize): Skab standarder for en ordentlig og effektiv arbejdsplads.
 5. Sikre vedvarende forbedring (Sustain): Vedligehold og forbedr standarderne over tid.

“5 S” anvendes i en bred vifte af brancher og arbejdsmiljøer, fra produktionsgulve til kontorer. Ved at implementere “5 S”-principperne kan organisationer reducere tidsspilde, forbedre arbejdseffektiviteten og øge medarbejdertilfredsheden. Det skaber også en kultur af kontinuerlig forbedring, hvor medarbejdere er engagerede og motiverede til at opretholde høje standarder.

Effektiv implementering af “5 S” er afgørende i Lean, da det lægger grunden for en velorganiseret og effektiv arbejdsplads, der understøtter alle andre Lean-initiativer og forbedringer.

Brugen af 5S indgår i uddannelsen til certificeret Lean Agent. og mere specifik i kurset  skab orden med 5S

Fiskebensmetoden.

“Fiskebensmetoden”, også kendt som Ishikawa-metoden eller årsag-virkning-diagrammet, er et populært værktøj i Lean til at identificere, udforske og vise årsagerne til et bestemt problem. Opfundet af Kaoru Ishikawa, en pioner inden for kvalitetsstyring, bruges metoden til at hjælpe teammedlemmer med at fokusere på indholdet af et problem, snarere end symptomerne. Dette værktøj er især nyttigt i processen med at finde roden til et problem, så der kan udvikles effektive løsninger.

Fiskebensdiagrammet ser ud som et fiskeben, med et centralt problem i hovedet og forskellige årsagskategorier, der strækker sig ud som ben. Disse “ben” repræsenterer forskellige kategorier af potentielle årsager, såsom mennesker, metoder, maskiner, materialer, målinger og miljø. Ved at brainstorme og udforske hver kategori, kan teamet identificere en række mulige årsager til problemet og derefter arbejde på at verificere eller afkræfte disse hypoteser.

Anvendelsen af Fiskebensmetoden er afgørende i Lean, da den understøtter en systematisk og grundig tilgang til problemløsning. Ved at bruge denne metode kan organisationer sikre, at de adresserer de faktiske årsager til problemer, hvilket fører til mere effektive og varige løsninger.

Fiskebensmetoden præsenteres nærmere i uddannelsen til certificeret Lean Agent.

5 Whys.

“5 Whys” er en simpel, men kraftfuld metode i Lean for at nå til roden af et problem ved gentagne gange at spørge “hvorfor?”. Denne teknik er designet til at dykke ned i de underliggende årsager til et problem ved systematisk at udforske konsekvenser og deres forudgående årsager. Ved at stille spørgsmålet “hvorfor?” flere gange, ofte fem gange som regel, kan man afdække den grundlæggende årsag til et problem, hvilket fører til mere effektive og langsigtede løsninger.

Anvendelsen af “5 Whys” starter med at identificere et problem og derefter stille spørgsmålet “hvorfor?” for at forstå årsagen bag dette problem. Svaret på hvert “hvorfor” fører til et næste spørgsmål. For eksempel, hvis en maskine går i stykker, kan det første “hvorfor” lede til en opdagelse af en defekt del, og det næste “hvorfor” kan undersøge, hvorfor delen blev defekt, og så videre.

“5 Whys”-metoden er en væsentlig del af Lean-filosofien, fordi den fremmer en dybere forståelse af problemer og undgår overfladiske løsninger. Ved at fokusere på roden til problemet frem for kun symptomerne, hjælper “5 Whys” med at sikre, at de løsninger, der implementeres, er effektive og forhindrer problemet i at opstå igen.

5 why præsenteres i uddannelsen til certificeret Lean Agent. samt i kurset 5 Why  dialog som problemløser.

Flow.

Flow er et af de fem grundlæggende Lean-principper og refererer til oprettelsen af en jævn, kontinuerlig og afbalanceret arbejdsproces uden stop eller forsinkelser. Flow er essentielt for at opnå effektivitet og smidighed i både produktions- og serviceorienterede processer. Det handler om at sikre, at arbejde og materialer bevæger sig gennem processer på en sådan måde, at hver trin bidrager direkte til det næste uden unødvendig ventetid, ophobning eller spild.

At etablere Flow i en proces betyder at minimere stop og afbrydelser. Dette kan opnås gennem forskellige teknikker, som f.eks. optimering af arbejdsstationers layout, balancering af arbejdsbelastning mellem forskellige trin, og sikring af, at medarbejderne har de nødvendige værktøjer og materialer til rådighed, når de har brug for dem. I en ideel “Flow”-tilstand, er ressourcerne fuldt udnyttede, og værdiskabelsen er maksimeret.

“Flow” er afgørende i Lean, fordi det direkte påvirker en organisations evne til at levere produkter og tjenester hurtigt og effektivt til kunden. Ved at optimere flowet i processer kan virksomheder reducere cyklustider, øge produktiviteten og forbedre den samlede kundetilfredshed.

Flow præsenteres på uddannelserne til certificeret Lean Agent, Lean Yellow Belt og kurserne  kurset  kortlægning og  flow i arbejdsprocessen.

FMEA-metoden.

“FMEA-metoden” står for “Failure Mode and Effect Analysis” og er en systematisk teknik anvendt i Lean til at identificere og analysere potentielle fejl i produkter, processer eller tjenester. Formålet med FMEA er at forudse og forhindre fejl, før de opstår, ved at evaluere potentielle svagheder og implementere løsninger. Denne proaktive tilgang hjælper med at forbedre kvaliteten og pålideligheden af processer og produkter.

FMEA-processen involverer flere trin, herunder identifikation af alle de måder, hvorpå en proces eller produkt kan fejle (fejltilstande), vurdering af effekterne af disse fejl, bestemmelse af årsagerne til fejlene, og vurdering af sandsynligheden for deres forekomst. Herefter prioriteres risici baseret på disse faktorer, og der udvikles handlingsplaner for at reducere eller eliminere de højest prioriterede risici.

FMEA-metoden er en integreret del af Lean-metodikken, da den fremmer en dybdegående forståelse af processer og produkter og understøtter en kultur af kvalitet og forebyggelse. Ved at anvende FMEA kan organisationer proaktivt adressere og mindske risici.

Future State.

“Future State” refererer i Lean til en detaljeret vision eller kortlægning af, hvordan en arbejdsproces eller system idealiter bør fungere i fremtiden, efter implementering af Lean-forbedringer. Dette koncept er afgørende for at drive forandringer og opnå forbedringer i en organisation. Det hjælper med at skabe en klar og detaljeret plan for, hvad organisationen stræber efter at opnå gennem sine Lean-initiativer.

Udviklingen af en “Future State”-kortlægning involverer typisk en grundig analyse af den nuværende tilstand (“Current State”) og identifikation af områder for forbedring. Dette kan inkludere eliminering af spild, optimering af arbejdsprocesser, forbedring af arbejdsflowet, og øget kundetilfredshed. “Future State” repræsenterer et ideelt scenario, hvor alle Lean-principper og -teknikker er fuldt integreret og effektive.

“Future State”-planlægningen er central i Lean-metodikken, da den giver en retning og et mål for forbedringsindsatsen. Det giver organisationer en klar vejledning for, hvor de ønsker at være, og hjælper med at sikre, at alle indsatsområder er målrettede og koordinerede mod dette fælles mål.

Hos Leankurser.dk kan du lærer nærmere om future State i uddannelsen som certificeret Lean Agent samt kurset i kortlægning

Gamemaster.

I Lean-kontekst refererer “Gamemaster” til en rolle, der indebærer at have en overordnet forståelse for arbejdsprocesser og være i stand til at identificere og initiere ændringer i disse processer, når det er hensigtsmæssigt. En “Gamemaster” er ikke blot en ekspert i de specifikke arbejdsopgaver, men også en person, der har en dyb forståelse af Lean-principper og -teknikker, og som kan anvende denne viden til at forbedre effektiviteten og produktiviteten i organisationen.

“Gamemaster”-rollen indebærer en evne til at se det større billede og forstå, hvordan individuelle opgaver og processer passer ind i den samlede virksomhedsstrategi. Denne person spiller en nøglerolle i at drive forandringer og fremme en kultur af kontinuerlig forbedring. Ved at anvende deres viden om Lean, kan “Gamemaster” hjælpe med at identificere flaskehalse, foreslå forbedringer, og facilitere implementeringen af disse forbedringer.

“Gamemaster”-rollen er afgørende i Lean, da det er en person, der kan sikre, at Lean-initiativer og forbedringer bliver vedtaget og integreret i organisationens daglige drift. Dette kræver ikke kun teknisk ekspertise, men også stærke ledelsesmæssige og kommunikative færdigheder for at motivere medarbejderne og skabe en kultur, der værdsætter forbedring og effektivitet.

Gemba.

“Gemba” er et centralt begreb i Lean-filosofien, som direkte oversat fra japansk betyder “det virkelige sted” eller “stedet, hvor værdien skabes”. I Lean-sammenhæng henviser det til at gå ud på arbejdspladsen selv, hvor arbejdet faktisk udføres, for at observere processer, forstå arbejdsforhold, og identificere muligheder for forbedring. Gemba Walks, hvor ledere og beslutningstagere regelmæssigt besøger arbejdspladsen, er en vigtig del af Lean-ledelse.

Under en Gemba Walk observerer ledere og medarbejdere arbejdsprocesserne i deres naturlige kontekst, stiller spørgsmål og lytter til de medarbejdere, der udfører arbejdet. Denne praksis giver dyb indsigt i daglige operationer og hjælper med at identificere udfordringer, spild og forbedringsmuligheder. Gemba går ud over blot at observere; det handler om at engagere sig med medarbejderne, forstå deres synspunkter og ideer og bygge en kultur af åbenhed og kontinuerlig forbedring.

“Gemba” er afgørende i Lean, da det understreger vigtigheden af førstehåndsobservation og engagement i forbedringsprocessen. Ved at gå til Gemba og se processerne i virkeligheden, kan ledere og teams mere præcist identificere problemer og udvikle mere effektive løsninger

Genchi Genbutsu.

“Genchi Genbutsu” er et japansk udtryk, der bogstaveligt talt betyder “gå og se selv”, og er et fundamentalt princip i Lean-filosofien. Det understreger vigtigheden af, at ledere og beslutningstagere personligt går ud på arbejdspladsen – stedet, hvor arbejdet udføres – for at få en direkte forståelse af processer, udfordringer og muligheder. Denne praksis er essentiel for effektiv problemidentifikation og -løsning og hjælper med at sikre, at beslutninger træffes baseret på faktiske observationer og data frem for antagelser eller rapporter.

Genchi Genbutsu handler om at opleve situationen førstehånds, stille spørgsmål og lytte til medarbejderne, der udfører arbejdet. Denne tilgang hjælper ledere med at forstå de nuancerede detaljer i arbejdsprocesser og opdage forbedringsmuligheder, som måske ikke er indlysende fra et kontor eller i rapporter. Det bidrager til en mere engageret og informeret ledelsesstil og fremmer en kultur af åbenhed og tillid.

Genchi Genbutsu er en vigtig del af Lean, fordi det fremmer en grundig og praktisk tilgang til problemløsning og beslutningstagning. Ved at gå til kilden og se situationen selv, kan ledere træffe mere informerede beslutninger og effektivt drive forandringer og forbedringer i organisationen.

Gennembrudsmål.

“Gennembrudsmål” i Lean-sammenhæng refererer til ambitiøse, langsigtede mål, der sættes for en periode på typisk 3-5 år. Disse mål er designet til at skabe væsentlige, markante forandringer i en organisation og kræver ofte betydelige ændringer i arbejdsprocesser, kultur eller strategi. Gennembrudsmål går ud over almindelig dag-til-dag forbedring og sigter mod at omdanne og forny virksomheden på et dybere niveau.

At sætte og forfølge gennembrudsmål kræver en dyb forståelse af organisationens nuværende kapaciteter og en klar vision for fremtiden. Disse mål skal være udfordrende, men realistiske, og skal afspejle en strategisk retning, der kan mobilisere hele organisationen. Implementering af gennembrudsmål indebærer ofte omfattende planlægning, ressourceallokering og engagement fra alle niveauer i organisationen.

Gennembrudsmål er en vigtig del af Lean, fordi de fremmer en visionær og ambitiøs tilgang til forbedring og innovation. Ved at sætte og arbejde hen imod disse mål, kan organisationer opnå signifikante fremskridt og positionere sig selv for fremtidig succes og bæredygtighed.

Gennembrudsmål præsenteres i konsulentuddannelsen i Policy Deployment.

Gennemløbstid.

“Gennemløbstid” er et afgørende Lean-begreb, der refererer til den samlede tid, det tager at gennemføre en proces fra start til slut. Dette inkluderer alt fra det øjeblik, en ordre modtages, til det færdige produkt leveres til kunden. I Lean-filosofien er reduktion af gennemløbstid et primært mål, da kortere gennemløbstider ofte resulterer i øget effektivitet, bedre kundeservice og mindre spild.

At forstå og forbedre gennemløbstiden kræver en grundig analyse af alle trin i processen for at identificere flaskehalse, unødige ventetider og ineffektive arbejdsgange. Ved at fokusere på at strømline processer og eliminere spild, kan virksomheder reducere deres gennemløbstid betydeligt. Dette kan omfatte optimering af arbejdsstationers layout, implementering af pull-systemer som Kanban, og forbedring af kommunikation og koordination mellem forskellige afdelinger.

Reduceret gennemløbstid er central i Lean, da det direkte påvirker en virksomheds evne til hurtigt at reagere på kundebehov, øge produktiviteten og reducere omkostningerne. Ved at fokusere på at optimere gennemløbstiden, kan virksomheder skabe mere værdi for deres kunder, mens de samtidig forbedrer deres operationelle effektivitet.

Brugen af gennemløbstid  indgår i uddannelsen som certificeret Lean Agent, kurset i kortlægning og  kurset introduktion til lean

GROW.

“GROW” er en dialogorienteret løsningsmetode, der bruges i coaching og personlig udvikling, og den passer godt ind i Lean-filosofiens rammer. Modellen GROW står for Goal (Mål), Reality (Virkelighed), Opportunities (Muligheder) og Way forward (Vej frem). Denne strukturerede tilgang hjælper individer og teams med at definere klare mål, forstå deres nuværende situation, identificere muligheder og udvikle en plan for at opnå disse mål.

 1. Goal (Mål): Fokus er på at definere klare og konkrete mål, hvad man ønsker at opnå.
 2. Reality (Virkelighed): Her undersøges den nuværende situation for at forstå udfordringer og ressourcer.
 3. Opportunities (Muligheder): Dette trin handler om at udforske forskellige muligheder og alternativer for at nå målene.
 4. Way forward (Vej frem): Afslutningsvis udvikles en konkret handlingsplan for at opnå de satte mål.

I Lean-sammenhæng anvendes GROW-modellen til at facilitere personlig og professionel vækst, såvel som til at forbedre teamdynamikken og problemløsningsevner. Dette værktøj er særlig nyttigt i forbindelse med personaleledelse, projektstyring og strategisk planlægning.

GROW-metoden er værdifuld i Lean, da den understøtter kontinuerlig personlig og professionel udvikling, som er essentiel for at opretholde en kultur af forbedring og innovation. Ved at bruge GROW kan ledere og medarbejdere tage et mere målrettet og reflekteret tilgang til problemløsning og målopnåelse.

Heijunka.

“Heijunka” er et Lean-værktøj og koncept, der fokuserer på udjævning eller nivellering af arbejdsgange i produktionen. Formålet med Heijunka er at reducere spidsbelastninger og ubalancer i arbejdsprocesserne, hvilket fører til en mere ensartet og jævn produktionsflow. Dette koncept er særligt vigtigt i Lean-produktion, da det hjælper med at reducere spild og øge effektiviteten ved at stabilisere både volumen og variation i produktionen.

Ved at implementere Heijunka sikrer virksomheder, at arbejdsbelastningen er jævnt fordelt over tid og ressourcer, hvilket reducerer trykket på arbejdskraften og maskineriet og minimerer risikoen for overproduktion og ventetid. Dette opnås gennem en omhyggelig planlægning og skemalægning af produktionsopgaver, således at efterspørgslen håndteres mere jævnt over tid.

Heijunka er en central del af Lean-metodikken, da det hjælper med at skabe et mere afbalanceret og bæredygtigt produktionsmiljø. Ved at implementere Heijunka kan virksomheder opnå en mere effektiv ressourceanvendelse, forbedre medarbejdertilfredsheden og reagere mere smidigt på skiftende efterspørgsel.

Brugen af  heijunka  indgår i uddannelsen som certificeret Lean Agent, kurset i kortlægning, kurset introduktion til lean samt kurset introduktion til lean

Hoshin Kanri.

“Hoshin Kanri”, også kendt som Policy Deployment, er en strategisk planlægningsproces, der anvendes i Lean til at sikre, at organisationens strategiske mål er klart kommunikeret og gennemført på alle niveauer i organisationen. Det er en systematisk tilgang til at definere visioner, sætte strategiske mål og derefter udbrede disse mål i operationelle planer. Hoshin Kanri sikrer, at der er en stærk alignment mellem organisationens langsigtede mål og de daglige operationer.

Hovedformålet med Hoshin Kanri er at skabe fokus og alignment i organisationen. Det starter med at definere nøgleområder, som virksomheden skal forbedre eller fokusere på, og herefter bliver disse nøgleområder brudt ned i specifikke, målbare mål. Disse mål bliver så videreformidlet ned gennem organisationen, hvilket sikrer, at hvert team og hver medarbejder forstår deres rolle i at opnå de overordnede mål.

Hoshin Kanri er en essentiel del af Lean-filosofien, da det hjælper med at sikre, at strategisk planlægning ikke blot er en isoleret øvelse, men en integreret del af den daglige ledelse og drift. Denne tilgang sikrer, at alle i organisationen arbejder mod fælles mål og bidrager til den overordnede succes.

Hoshin Kanri behandles i uddannelsen som Policy Deployment instruktør.

Ideal State.

“Ideal State” i Lean-kontekst refererer til den ultimative vision for en arbejdsproces eller system, hvor alle elementer fungerer optimalt uden nogen form for spild eller unødvendige forhindringer. Dette er en teoretisk tilstand, hvor processerne er så effektive som muligt, og arbejdet flyder uden afbrydelser, fejl, eller forsinkelser. At stræbe efter “Ideal State” er en central del af Lean-filosofien, da det skubber organisationer til konstant at søge efter måder at forbedre og effektivisere deres operationer.

At skabe en vision for “Ideal State” indebærer at forestille sig, hvordan en perfekt proces ville se ud, hvis der ikke var nogen begrænsninger som tid, ressourcer eller eksisterende arbejdsgange. Det er en øvelse i at tænke ud over de nuværende begrænsninger og identificere de mest værdifulde områder for forbedring. Selvom det at opnå en fuldstændig “Ideal State” måske er urealistisk, hjælper processen med at sætte ambitiøse mål og inspirere kontinuerlig forbedring.

“Ideal State” er vigtig i Lean, fordi det repræsenterer en stræben efter perfektion, som driver kontinuerlig forbedring og innovation. Ved at have en klar og ambitiøs vision for, hvad der kan opnås, kan organisationer udfordre status quo og kontinuerligt forbedre deres processer og ydelser.

Brugen af Ideal State indgår i uddannelsen som certificeret Lean Agent, kurset i kortlægning, kurset introduktion til lean samt kurset introduktion til lean

Ikke-værdiskabende Aktiviteter.

“Ikke-værdiskabende aktivitet” refererer i Lean-terminologi til enhver proces eller handling, der ikke tilføjer værdi til produktet eller tjenesten ud fra kundens perspektiv. Disse aktiviteter forbruger ressourcer som tid, arbejdskraft eller materialer, men bidrager ikke til det endelige produkts værdi eller kundetilfredshed. Identifikation og eliminering af ikke-værdiskabende aktiviteter er en central del af Lean-metodikken for at øge effektiviteten og reducere spild i processerne.

Ikke-værdiskabende aktiviteter kan omfatte unødvendig bevægelse af materialer, ventetid, overproduktion, og udførelse af opgaver, der ikke opfylder kundens behov eller forventninger. Ved at eliminere eller minimere disse aktiviteter kan virksomheder forbedre deres driftseffektivitet, reducere omkostninger og øge deres evne til at levere højere værdi til kunderne.

Fokus på eliminering af ikke-værdiskabende aktiviteter er afgørende i Lean, da det hjælper organisationer med at blive mere slanke og agile, samtidig med at de forbedrer kvaliteten og værdien af deres produkter og tjenester. Ved kontinuerligt at søge og fjerne spild, kan virksomheder skabe mere effektive og kundeorienterede processer.

Brugen af  ikke værdiskabende aktiviteter indgår i uddannelsen som som certificeret Lean Agent, kurset i kortlægning, kurset introduktion til lean samt kurset introduktion til lean.

Ikke Værdiskabende – Men Nødvendig Aktiviteter.

“Ikke værdiskabende – men nødvendig aktivitet” i Lean-sammenhæng refererer til processer eller opgaver, der ikke direkte tilfører værdi til produktet eller tjenesten i kundens øjne, men som er nødvendige for at opretholde forretningsdriften eller overholde regulatoriske krav. Selvom disse aktiviteter ikke øger produktets værdi, er de afgørende for at sikre virksomhedens effektivitet, sikkerhed, og overholdelse af standarder og lovgivning.

Eksempler på sådanne aktiviteter kan omfatte vedligeholdelse af udstyr, lagerstyring, kvalitetskontrol og compliance-relaterede opgaver. Disse aktiviteter er afgørende for at sikre, at produktionen kører glat, at kvalitetsstandarderne opretholdes, og at virksomheden overholder nødvendige regulativer og sikkerhedsbestemmelser.

I Lean-strategier fokuseres der på at optimere disse nødvendige, men ikke værdiskabende aktiviteter. Det kan indebære at effektivisere disse processer, reducere tid og ressourcer, der bruges på dem, og integrere dem bedre i værdiskabende processer, hvor det er muligt.

Fokus på “Ikke værdiskabende – men nødvendig aktivitet” er vitalt i Lean, da det hjælper med at sikre, at alle aspekter af virksomhedsdriften er så effektive som muligt, samtidig med at nødvendige standarder og procedurer opretholdes.

Brugen af ikke værdiskabende – men nødvendige aktiviteter  indgår i uddannelsen som  som certificeret Lean Agent, kurset i kortlægning, kurset introduktion til lean samt kurset introduktion til lean.

Intern Tid.

“Intern tid” i Lean-sammenhæng refererer til den tid, der bruges på omstillingsaktiviteter, mens en proces eller maskine står stille. Denne tid er en del af den samlede omstillingstid og omfatter aktiviteter som maskinjusteringer, værktøjsskift og opsætning, der udføres, når produktionslinjen ikke er aktiv. I Lean-metodikken fokuseres der på at minimere intern tid som en del af bestræbelserne på at reducere samlet omstillingstid og øge produktionsprocessens effektivitet.

Reducering af intern tid er afgørende, da lang intern tid kan føre til unødvendig nedetid og forsinkelser i produktionen. Målet er at strømline og effektivisere omstillingsprocesserne, så maskiner og produktionslinjer kan genstartes så hurtigt som muligt. Dette kan opnås gennem standardisering af omstillingsprocesser, forbedret medarbejdertræning og implementering af hurtige omstillingsteknikker.

Reducering af intern tid er en væsentlig del af Lean, da det direkte påvirker organisationens samlede effektivitet og evne til at reagere hurtigt på ændringer i efterspørgsel eller produktionsbehov

Begrebet indgår i SMED værktøjet og behandles nærmere uddannelsen som certificeret Lean Agent

Ishikawa Diagram.

“Ishikawa diagrammet”, også kendt som fiskebensdiagrammet, er et værktøj anvendt i Lean for at hjælpe med at identificere, udforske og vise de mulige årsager til et specifikt problem. Opkaldt efter sin opfinder, Kaoru Ishikawa, er det et visuelt værktøj, der bruges til at organisere tankeprocessen og systematisk undersøge de faktorer, der kan bidrage til et givent problem. Diagrammet ligner et fiskeben, med problemet i hovedet og forskellige kategorier af årsager som ben.

Ishikawa diagrammet hjælper med at bryde et problem ned i mindre, håndterbare dele og gør det muligt at identificere roden til problemet. Typisk er årsagerne kategoriseret i grupper som mennesker, processer, udstyr, materialer, miljø og metoder. Ved at undersøge hvert område kan teamet identificere potentielle årsager til problemet og udvikle strategier til at adressere disse.

Ishikawa diagrammet er et værdifuldt værktøj i Lean, da det fremmer en grundig og struktureret tilgang til problemløsning. Ved at bruge dette diagram kan teams undgå overfladiske løsninger og i stedet fokusere på at adressere de grundlæggende årsager til problemer, hvilket fører til mere bæredygtige forbedringer.

Ishikawa diagrammet behandles i uddannelsen til certificeret Lean Agent

Just in Time (JIT).

“Just in time” (JIT) er et centralt Lean-produktionsprincip, der fokuserer på at producere og levere produkter præcis, når de er nødvendige, og ikke før. Dette indebærer produktion i nøjagtig rette tid og i de præcise mængder, der kræves, for at minimere lager, reducere spild og forbedre den overordnede effektivitet. JIT-princippet understreger vigtigheden af at strømline processer og eliminere unødvendig lager, hvilket resulterer i øget effektivitet, lavere omkostninger og bedre evne til at reagere på kundebehov.

Implementering af JIT kræver nøje koordination og planlægning af produktionen, således at materialer og produkter kun fremstilles, når der er direkte efterspørgsel. Det kræver også en stærk forbindelse mellem leverandører og produktionslinjer, så materialer ankommer præcis, når de er nødvendige, hvilket reducerer behovet for opbevaring og håndtering.

JIT er en vigtig del af Lean-filosofien, da det hjælper med at skabe mere effektive og omkostningseffektive produktionsprocesser. Ved at fokusere på at producere kun det, der er behov for, når det er nødvendigt, kan virksomheder undgå overproduktion og reducere ressourcespild.

Just in Time (JIT) behandles I uddannelsen til certificeret Lean Agent

Kaizen.

Kaizen er et centralt begreb inden for Lean-filosofien, som betyder kontinuerlige forbedringer. Dette princip er ikke kun begrænset til produktionsprocesser, men kan også anvendes på alle niveauer i en organisation, fra ledelse til medarbejdere på gulvet. Hovedformålet med Kaizen er at skabe en kultur, hvor alle medarbejdere er proaktivt involveret i at foreslå og implementere forbedringer i arbejdsprocesserne.

Kaizen er baseret på ideen om, at små, regelmæssige ændringer gradvist kan føre til betydelige forbedringer over tid. Dette adskiller sig fra traditionelle modeller, som ofte fokuserer på store, sporadiske ændringer. Kaizen tilskynder til en konstant søgen efter måder at forbedre arbejdet på, hvilket resulterer i forbedret effektivitet, produktivitet og medarbejdertilfredshed.

Kaizen understreger vigtigheden af kontinuerlig læring og tilpasning. Det involverer typisk at samle et tværfunktionelt team, der arbejder sammen for at identificere ineffektiviteter og finde løsninger. Dette teamarbejde og samarbejde er afgørende for Kaizens succes og fremmer en stærkere virksomhedskultur, hvor alle bidrager til virksomhedens overordnede succes.

Ved at integrere Kaizen i hverdagen, kan organisationer opnå betydelige forbedringer i deres operationer, samtidig med at de fremmer en kultur af kontinuerlig forbedring og medarbejderengagement.

Kaizen begrebet indgår i uddannelserne certificeret Lean Agent, certificeret tavlefører, Kurset Agile metoder og i kurset Lean Start-up.

Kanban.

“Kanban” er et japansk ord, der betyder “visuelt kort” eller “visuel styring”, og det er et af de centrale værktøjer inden for Lean og just-in-time (JIT) produktionssystemer. Kanban anvendes til at styrke produktionsprocessen ved at skabe gennemsigtighed, begrænse overproduktion og forbedre flowet af materialer og opgaver.

Kanban-systemet er baseret på visuelle kort eller tavler, der bruges til at spore status og bevægelse af arbejdsopgaver, varer eller komponenter i produktionsprocessen. Hver opgave eller enhed har sit eget Kanban-kort, der indeholder oplysninger som opgavens beskrivelse, status, placering og eventuelle nødvendige handlinger. Når en opgave er færdig eller en enhed er klar til brug, flyttes det til den næste fase i produktionen, og Kanban-kortet følger med for at sikre, at alle ved, hvad der skal gøres.

Kanban er en vigtig del af Lean, da det understøtter principperne om effektivitet og spildreduktion. Det hjælper med at skabe en mere struktureret og gennemsigtig produktionsproces, hvor ressourcer bruges med omhu, og arbejdsbelastningen er afbalanceret, hvilket fører til en mere effektiv og smidig produktionslinje.

Kanban behandles nærmere i uddannelsen til certificeret Lean Agent samt i kurset om flow i arbejdsprocessen

Kano.

Kano-modellen, opkaldt efter den japanske professor Noriaki Kano, er et vigtigt værktøj inden for Lean og kvalitetsstyring. Den anvendes til at afdække og forstå kundens forventninger og behov i forhold til produkter eller tjenester. Kano-modellen klassificerer disse forventninger i forskellige kategorier for at hjælpe organisationer med at prioritere deres indsats for at opfylde kundekravene på en effektiv måde.

Kano-modellen identificerer tre hovedkategorier af kundens forventninger:

 1. Basisforventninger (Must-Be Quality): Dette er grundlæggende forventninger, som kunden forventer at blive opfyldt, men ikke nødvendigvis bemærker, når de er opfyldt. Hvis disse forventninger ikke er opfyldt, kan det føre til utilfredshed. Eksempler på basisforventninger er produktets sikkerhed og lovmæssighed.
 2. Performanceforventninger (One-Dimensional Quality): Dette er forventninger, som kunden bemærker og værdsætter. Jo mere af en bestemt egenskab eller funktion et produkt eller en tjeneste har, desto mere tilfreds vil kunden være. Dog er der et punkt, hvor yderligere forbedringer ikke længere giver tilsvarende tilfredshed. Eksempler på performanceforventninger er produktets hastighed eller funktionalitet.
 3. Begejstringsforventninger (Attractive Quality): Dette er uventede overraskelser eller funktioner, som kunden ikke nødvendigvis forventede, men som skaber begejstring og tilfredshed, når de opdages. Dette kan differentiere et produkt eller en tjeneste og skabe loyalitet. Eksempler på begejstringsforventninger er bonusfunktioner eller tjenester ud over det forventede.

Kano-modellen er værdifuld for organisationer, da den hjælper med at afdække de dybere lag af kundens forventninger og prioritere indsatsen for at opfylde dem på en måde, der skaber kundetilfredshed og loyalitet.

Kano behandles nærmere i uddannelsen til certificeret Lean Agent .

Kunde & Værdi for Kunde.

 “Værdi for kunden” er et centralt Lean-princip og udgør kernen i Lean-filosofien. Det indebærer en dyb forståelse af, hvad der skaber reel værdi for kunden, og at fokusere alle forretningsprocesser omkring opfyldelsen af denne værdi. I Lean-kontekst er værdi defineret som ethvert element eller enhver aktivitet, som kunden er villig til at betale for. Det kan variere betydeligt fra branche til branche og fra kunde til kunde, men fælles for alle er nødvendigheden af at forstå og imødekomme kundens specifikke behov og forventninger.

At integrere kundeværdi i hverdagens arbejde kræver en grundig analyse af, hvordan produkter eller tjenester skabes, og en konstant vurdering af, hvordan hver proces bidrager til den samlede kundeværdi. Dette kan involvere alt fra produktudvikling og design til produktion, levering og kundeservice. Målet er at eliminere alt, hvad der ikke tilfører værdi – eller i Lean-terminologi, at reducere “spild” – for at maksimere effektiviteten og værdien for kunden.

På leankurser.dk kan kurser som “Kundefokus i Lean” eller “Værdistrømsanalyse” hjælpe deltagere med at forstå og anvende konceptet om værdi for kunden. Disse kurser lærer, hvordan man identificerer kundens behov og forventninger og integrerer denne forståelse i organisatoriske processer. De dækker metoder til at kortlægge værdistrømme og eliminere spild, så virksomheder kan skabe større værdi for deres kunder. Gennem praktiske øvelser og case-studier får deltagerne hands-on erfaring med at anvende disse principper i en virksomhedskontekst.

Ved at fokusere på værdi for kunden, sikrer Lean-principperne, at alle aspekter af en virksomheds drift er rettet mod at møde og overgå kundernes forventninger. Dette er afgørende for at opnå bæredygtig succes og konkurrencefordel i ethvert marked. Ved at uddanne medarbejdere og ledere i disse principper, kan virksomheder sikre, at de konstant søger efter måder at forbedre deres produkter, tjenester og processer til fordel for deres kunder.

Værdi for kunden er således ikke blot et Lean-princip, men en strategisk vejledning, der skal influere hver beslutning i en Lean-drevet organisation. Det er fundamentet for en kultur af kontinuerlig forbedring, hvor målet altid er at forøge den værdi, der leveres til kunden.

I leankurser.dk behandles emnet nærmere i uddannelsen til certificeret Lean Agent.

Kvalitativ Analyse af Kortlægning.

 Kvalitativ analyse af kortlægning i Lean sammenhæng er en dybdegående proces, der fokuserer på at forstå arbejdsprocesser og identificere områder, hvor spild opstår. Denne analysemetode er afgørende for at kunne visualisere og forstå de forskellige trin i en arbejdsproces og afdække, hvor og hvordan ineffektiviteter og problemer opstår. Kvalitativ analyse går ud over blot at se på tal og data; den omfatter en omfattende vurdering af processer, medarbejderadfærd, arbejdsforhold, og andre faktorer, der kan påvirke effektiviteten.

I kvalitativ analyse af kortlægning anvendes forskellige Lean-værktøjer som værdistrømskortlægning (Value Stream Mapping), hvor man tegner hele processen fra start til slut, og identificerer trin, der ikke tilfører værdi. Ved at observere processen fra en ende til anden, bliver det muligt at se, hvor tidsforbrug, ressourcer eller indsats ikke bidrager direkte til kundeværdi. Dette kan inkludere aktiviteter som overflødig transport, ventetid, unødvendige bevægelser, overproduktion, overflødigt lager, fejl og manglende standardisering.

Kvalitativ analyse af kortlægning er ikke kun et værktøj til at identificere spild, men også en strategi til at fremme en kultur af kontinuerlig forbedring i en organisation. Det opmuntrer medarbejdere på alle niveauer til aktivt at deltage i at identificere og løse problemer, hvilket fører til en mere effektiv, produktiv og medarbejdercentreret arbejdsplads.

Samlet set spiller kvalitativ analyse af kortlægning en central rolle i Lean-implementeringen, da den giver et dybdegående indblik i de faktiske arbejdsprocesser og danner grundlaget for effektive og målrettede forbedringer.

Hos Leankurser. dk behandles den kvalitative analyse i udannelsen til certificeret Lean LAgent samt kurset VSM kortlægning.

Kvantitativ Analyse af Kortlægningen.

 Kvantitativ analyse af kortlægningen i Lean er en essentiel proces, der involverer at sætte konkrete tal og målinger på de forskellige elementer af en arbejdsproces. Denne form for analyse er afgørende for at kvantificere effektiviteten, identificere flaskehalse, og måle effekten af forbedringer. Det drejer sig om at anvende statistiske og numeriske data til at forstå og forbedre processerne.

Denne analyse tilgang spiller en nøglerolle i Lean-metodikken, da den giver objektive, målbare data, der kan bruges til at træffe informerede beslutninger om procesforbedringer. Det kan omfatte målinger som cyklustider, fejlprocenter, omkostningseffektivitet og kundetilfredshed. Ved at analysere disse data kan organisationer identificere specifikke områder, hvor forbedringer kan gøre en betydelig forskel i produktivitet og effektivitet.

Kvantitativ analyse af kortlægningen hjælper med at bringe en datadreven tilgang til Lean-implementering. Denne tilgang sikrer, at forbedringer baseres på faktiske data snarere end formodninger, hvilket fører til mere effektive og målbare resultater. Ved at integrere kvantitativ analyse i Lean-processen kan virksomheder opnå større nøjagtighed i deres forbedringstiltag og sikre, at de fokuserer deres ressourcer på de områder, der vil have størst indvirkning.

Overordnet set er kvantitativ analyse af kortlægningen et uvurderligt værktøj i Lean-værktøjskassen, der muliggør præcise og effektive forbedringer i enhver forretningsproces.

Hos Leankurser. dk behandles den kvantitative analyse i udannelsen til certificeret Lean Agent samt kurset VSM kortlægning

Kvalitetscirkler.

Kvalitetscirkler er en integreret del af Lean-filosofien og spiller en afgørende rolle i at fremme kontinuerlig forbedring inden for en organisation. Disse cirkler består af grupper af medarbejdere, der regelmæssigt mødes for at diskutere og analysere arbejdsprocesser med det formål at identificere og løse problemer. Oprindeligt blev kvalitetscirkler organiseret uden for arbejdstid, men i mange moderne Lean-orienterede organisationer er de blevet en integreret del af den normale arbejdsdag.

Hovedformålet med kvalitetscirkler er at skabe et forum, hvor medarbejdere på alle niveauer kan bidrage med deres viden og perspektiver til at forbedre arbejdsprocesser. Dette fremmer en kultur af medarbejderinvolvering, hvor medarbejderne føler sig værdsat og motiveret til at bidrage til organisationens succes. Kvalitetscirkler tilskynder til teamarbejde og fælles problemløsning, hvilket fører til mere innovative og effektive løsninger.

Kvalitetscirkler er ikke blot et værktøj til problemløsning, men også en metode til at opbygge en stærkere, mere engageret arbejdsstyrke. Gennem regelmæssige møder og diskussioner udvikler medarbejdere en dybere forståelse af deres arbejdsprocesser og bliver mere engagerede i organisationens overordnede mål.

Lager.

Lager i Lean refererer til ethvert lager af fysiske varer eller materialer, der venter på videre behandling eller forsendelse. I Lean-filosofien anses lager for at være en form for “spild”, da det binder kapital og ressourcer uden at tilføre direkte værdi til produktet eller tjenesten. Hovedmålet med Lean er at reducere lager til et minimum, hvilket opnås gennem forskellige teknikker og processer.

Et centralt aspekt ved håndtering af lager i Lean er ‘Just-In-Time’ (JIT) produktion, hvor materialer og komponenter ankommer præcis, når de er nødvendige i produktionsprocessen. Dette reducerer behovet for store lagre og minimerer omkostningerne og risikoen forbundet med overskydende lager. Lagerreduktion er også tæt knyttet til Lean-begrebet ‘kontinuerlig forbedring’, hvor organisationer konstant søger måder at strømline processer og reducere spild på.

Effektiv lagerstyring i Lean kræver en dyb forståelse af forsyningskæden og et stærkt samarbejde med leverandører. Ved at synkronisere forsyningskæden kan organisationer reducere lagerstørrelser og samtidig opretholde en effektiv produktion. Dette kræver dog ofte en kulturændring og en omstrukturering af traditionelle forretningsprocesser.

Hos Leankurser.dk behandles lager begrebet i mange sammenhæng. Det anvendes i forbindelse med kortlægning i uddannelsen til certificeret Lean Agent og i kurset om kortlægning. Det anvendes mere alment i introduktion til lean samt kurset de 7 spildformer

Lean.

Lean er en filosofi og en metodologi, der sigter mod at skabe maksimal værdi for kunden med minimal spild. Begrebet Lean stammer oprindeligt fra Toyota Produktionssystem og er blevet adopteret i mange industrier verden over. I Lean er fokus på kontinuerlig forbedring, hvor man konstant søger at identificere og eliminere spild i alle aspekter af en organisation.

Et af de grundlæggende principper i Lean er værdistrømsanalyse, hvor man kortlægger alle trin i en proces for at identificere ikke-værdiskabende aktiviteter. Disse aktiviteter betragtes som “spild” og inkluderer ting som overproduktion, ventetid, unødvendig transport, overskydende lager, unødvendige bevægelser, fejl og overbearbejdning.

Lean lægger vægt på empowerment af medarbejdere og involvering på alle niveauer i organisationen. Medarbejderne opmuntres til at identificere problemer og foreslå forbedringer. Dette skaber en kultur af kontinuerlig forbedring, hvor alle bidrager til at optimere processer og eliminere spild.

Lean-metodologien er ikke kun begrænset til fremstillingsindustrien; den er blevet anvendt med succes i serviceindustrien, sundhedssektoren, softwareudvikling og mange andre områder. Hovedmålet med Lean er at levere produkter og tjenester af høj kvalitet hurtigere og mere effektivt, samtidig med at omkostningerne og ressourceforbruget minimeres.

I leankurser.dk er historien om Lean dets principper og filosofi behandlet i uddannelserne  certificeret Lean Agent og Lean Yellow Belt samt  i kurset  introduktion til Lean samt i certificeret Lean praktiker.

Lean Lakmus.

Lean Lakmus er en metaforisk betegnelse for en metode til at identificere hurtige og effektive forbedringsmuligheder i en Lean-proces, ofte refereret til som “de lavt hængende frugter”. Denne metode fokuserer på at identificere og prioritere de forbedringsområder, hvor der med mindst mulig indsats kan opnås betydelige resultater. Dette gøres typisk ved at analysere og evaluere de eksisterende processer for at finde ineffektiviteter eller spild, der let kan elimineres.

Lean Lakmus-testen indebærer ofte at stille kritiske spørgsmål om hver proces for at afdække de mest oplagte problemer. Dette kan omfatte spørgsmål om, hvorfor visse trin findes, om der er trin, der kan forenkles eller fjernes, og om der er aktiviteter, der ikke tilfører værdi fra kundens perspektiv. Denne tilgang hjælper med at skabe hurtige gevinster, som kan motivere teamet og vise, at Lean-arbejdet giver konkrete resultater.

På leankurser.dk behandles Lean lakmus på uddannelsen Hos Leankurser. dk behandles den kvalitative analyse i uddannelsen til certificeret Lean Agent.

Lean Principper.

Lean principper er grundlaget for Lean-filosofien og er afgørende for at forstå og implementere Lean-metodologien effektivt. Disse principper hjælper organisationer med at fokusere på værdiskabelse og eliminering af spild. Der er typisk fem nøgleprincipper i Lean, som alle spiller en afgørende rolle i at forme en Lean-kultur.

 1. Definer Værdi: Det første princip i Lean er at definere værdi ud fra kundens perspektiv. Hvad betragter kunden som værdifuldt? Denne forståelse er afgørende for at sikre, at alle processer bidrager til at skabe denne værdi.
 2. Kortlæg Værdistrømmen: Det andet Lean-princip involverer kortlægning af alle trin i produktionsprocessen for at identificere og eliminere spild. Ved at forstå værdistrømmen kan organisationer fokusere på de trin, der tilføjer værdi, og eliminere dem, der ikke gør.
 3. Skab Flow: Når spild er identificeret og fjernet, er det næste skridt at sikre, at arbejdet flyder jævnt gennem processen. Dette Lean-princip fokuserer på at reducere forsinkelser og forhindringer, der forstyrrer den jævne strøm af arbejde.
 4. Etabler Pull: I Lean skal produktionen drives af kundeefterspørgsel – et “pull”-system i stedet for et “push”-system. Dette princip sikrer, at produkter kun produceres, når der er en reel efterspørgsel, hvilket minimerer lager og ressourceforbrug.
 5. Søg Perfektion: Det sidste Lean-princip er en vedvarende forpligtelse til kontinuerlig forbedring. Ved konstant at søge måder at forbedre på, kan organisationer fortsætte med at øge effektiviteten og reducere spild.

Hos Leankurser.dk behandles Lean principperne i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  og  introduktion til lean.

Lean Sensei.

Lean Sensei er et begreb, der refererer til en ekspert eller mentor i Lean-filosofien. En Sensei er typisk en person med betydelig erfaring og dybdegående viden om Lean-principper og -praksis. Denne rolle indebærer at vejlede, undervise og støtte andre i deres Lean-rejse, ofte ved at hjælpe dem med at forstå Lean-principperne dybere og anvende dem effektivt i deres specifikke arbejdsmiljø.

En Lean Sensei fungerer ikke blot som en instruktør, men også som en coach og mentor, der hjælper med at udvikle en kultur af kontinuerlig forbedring i en organisation. Sensei’en understreger vigtigheden af at lære ved at gøre og at forstå den praktiske anvendelse af Lean-teknikker. Dette omfatter ofte at demonstrere, hvordan man identificerer og løser problemer, optimerer processer, og involverer medarbejdere i forbedringsinitiativer.

Lean Startup.

 Lean Startup er en metode til produktudvikling, der stammer fra Lean-principperne. Denne tilgang fokuserer på at udvikle produkter og tjenester på en mere smidig og kundecentreret måde. Den baserer sig på konceptet om at bygge, måle og lære, hvilket indebærer hurtig udvikling af en minimal levedygtig produktversion (MVP), testning af denne på markedet, og hurtig iteration baseret på feedback.

Lean Startup-metoden understreger vigtigheden af at lære fra kunderne så tidligt som muligt i udviklingsprocessen for at undgå at spilde tid og ressourcer på at udvikle funktioner eller produkter, som kunderne ikke ønsker. Dette opnås gennem kontinuerlige cyklusser af eksperimenter, feedback og iterationer. Denne tilgang hjælper virksomheder med at blive mere agile, tilpasse sig hurtigt til ændringer i markedet, og effektivisere deres produktudviklingsprocesser ved konstant at fokusere på kundeværdi og respons.

Disse detaljerede forklaringer af Lean-begreberne bør give en dybere forståelse af hvert koncept og dets relevans i en Lean-kontekst, samt deres relation til kurserne på leankurser.dk.

På Leankurser.dk behandles emnet uddybende i uddannelsen Lean Start-Up samt i kurset Agile metoder.

Løbende Forbedring (Kaizen).

Løbende forbedring, også kendt under det japanske udtryk Kaizen, er et central element i Lean-filosofien. Kaizen betyder “forandring til det bedre” og repræsenterer en tilgang til arbejde, der kontinuerligt søger at forbedre alle aspekter af en organisation. Dette koncept indebærer, at alle medarbejdere på alle niveauer i en organisation er involveret i at identificere og implementere små, men betydningsfulde forbedringer i deres arbejdsprocesser.

Kaizen fokuserer på at eliminere spild, forbedre produktivitet, og forbedre kvalitet, alt imens man opretholder og fremmer et godt arbejdsmiljø. Det handler ikke kun om store, radikale ændringer, men snarere om en kultur, hvor kontinuerlige, små forbedringer anses som nøglen til at opnå langsigtet succes og effektivitet. Dette inkluderer regelmæssige teammøder, forbedringsforslag fra medarbejdere, og en konstant søgen efter måder at forbedre de daglige arbejdsprocesser på.

Arbejdet med løbende forbedringer er gennemgående i alle kurser på Leankurser.dk. Selve begrebet behandles i uddannelsen til certificeret Lean Agent.

Muda (Spild).

 Muda er et japansk ord, der direkte oversættes til “spild” og er en integreret del af Lean-tankegangen. Det refererer til enhver aktivitet i en proces, der ikke tilfører værdi set fra kundens perspektiv. Muda er kategoriseret i syv primære typer spild: overproduktion, ventetid, unødvendig transport, overbehandling, lager, unødvendige bevægelser, og fejlproduktion.

Identifikation og eliminering af Muda er afgørende for Lean, da det hjælper med at strømline processer, reducere omkostninger og øge effektiviteten. Det kræver en dyb forståelse af de enkelte processer og en evne til at se, hvor ressourcer bliver brugt uden at tilføre værdi. Lean-praktikere bruger værktøjer som værdistrømskortlægning til at identificere og fjerne Muda fra processer.

Hos Leankurser.dk er Muda et gennemgående begreb i kurserne. Det behandles specifikt i kurset de 7 spildformer.

Obeya Room Planning.

 Obeya Room Planning, ofte oversat til “åben rums planlægning”, er en visuel og samarbejdsorienteret tilgang til projekt- og produktudvikling inden for Lean. Konceptet Obeya, som betyder “stort rum” på japansk, indebærer brugen af store rum, hvor projektteamet kan samarbejde og overvåge alle aspekter af et projekt. Væggene i et Obeya-rum er ofte dækket med diagrammer, tidsplaner, og andre visuelle hjælpemidler, der giver et klart overblik over projektets status, udfordringer, og fremskridt.

Obeya Room Planning fremmer gennemsigtighed, tværfagligt samarbejde, og hurtig problemløsning ved at samle nøglepersoner og beslutningstagere i ét rum. Dette sikrer, at alle er på samme side, og at der kan træffes hurtige og informerede beslutninger. Det er særligt effektivt i komplekse projekter, hvor mange forskellige discipliner skal koordineres.

Hos Leankurser.dk behandles Obeya Room Planning i uddannelsen Lean Start-Up samt i kurset Agile metoder

Ombearbejdning.

 Ombearbejdning, en af de syv spildformer i Lean, henviser til nødvendigheden af at genarbejde eller gentage en proces, ofte fordi det oprindelige output ikke opfyldte de nødvendige standarder eller specifikationer. Ombearbejdning opstår, når der er fejl, mangler eller utilstrækkeligheder i en proces, hvilket resulterer i spild af tid, ressourcer og arbejdskraft. Dette spild kan være forårsaget af mange faktorer, herunder dårlig procesdesign, utilstrækkelig træning, fejlagtige materialer, eller utilstrækkelig kvalitetskontrol.

Ombearbejdning er ikke kun en direkte kilde til spild, men det kan også føre til yderligere forsinkelser og omkostninger, da det kræver ekstra tid og ressourcer at rette fejlene. Det understreger vigtigheden af at opdage og løse problemer tidligt i processen for at undgå behovet for ombearbejdning. Lean-værktøjer som root cause analyse og fejlforebyggelsesteknikker er centrale i at reducere ombearbejdning.

Ombearbejdning behandles i Leankurser.dk  i uddannelsen til certificeret Lean Agent, uddannelsen til Lean praktiker, Kurser om kortlægning og kurset de 7 spildformer.

Overforædling.

Overforædling er en anden af de syv spildformer i Lean, og det henviser til situationer, hvor en proces eller et produkt er mere omfattende eller avanceret end nødvendigt for at opfylde kundens behov og forventninger. Overforædling kan ske, når der tilføjes ekstra funktioner, højere kvalitet eller yderligere bearbejdning, som kunden ikke værdsætter eller ikke er villig til at betale for. Dette kan føre til unødvendige omkostninger og ressourceforbrug.

Overforædling kan ofte være et resultat af misforståelser omkring kundens krav, mangel på klare specifikationer, eller en tendens til at “gøre mere” uden at vurdere, om det faktisk tilføjer værdi. For at undgå overforædling, er det vigtigt at have en klar forståelse af kundens krav og behov, og at designe processer og produkter, der præcist opfylder disse krav uden unødvendige tilføjelser.

Overforædling behandles i Leankurser.dk  i uddannelsen til certificeret Lean Agent, uddannelsen til Lean praktiker, Kurser om kortlægning og kurset de 7 spildformer.

Overproduktion.

Overproduktion, en central spildform i Lean, refererer til produktion af mere end det, der er umiddelbart nødvendigt eller efterspurgt af kunden. Dette kan føre til unødvendige omkostninger i form af overskydende lager, forøget behov for lagerplads, og risiko for forældelse eller skader på produkterne. Overproduktion kan også skjule andre problemer i processen, såsom ineffektiv planlægning eller mangel på forståelse for kundens faktiske behov.

Forebyggelse af overproduktion kræver en dyb forståelse af kundens efterspørgsel og en evne til at tilpasse produktionen nøje til denne efterspørgsel. Dette kan opnås gennem Lean-principper som Just-in-Time produktion og Pull-systemer, hvor produktionen er direkte drevet af kundens efterspørgsel, ikke af forudbestemte produktionsplaner. Dette kræver tæt koordination og kommunikation med kunder og leverandører for at sikre, at produktionen præcist matcher efterspørgslen, hvilket minimerer risikoen for overproduktion.

Overproduktion behandles i Leankurser.dk  i uddannelsen til certificeret Lean Agent, uddannelsen til Lean praktiker, Kurser om kortlægning og kurset de 7 spildformer.

PDCA (Plan-Do-Check-Act).

 PDCA-cyklussen, også kendt som Deming-cirklen, er en grundlæggende metode inden for Lean til at strukturere og drive forbedringsarbejde. Denne iterative firetrinsproces består af Plan (planlæg), Do (udfør), Check (kontroller), og Act (handl), og den anvendes til kontinuerlig forbedring af processer og løsning af problemer.

Under ‘Plan’-fasen udvikles en plan for forbedringer baseret på en analyse af eksisterende problemer og muligheder. I ‘Do’-fasen implementeres planen i en kontrolleret omgivelse. ‘Check’-fasen involverer evaluering af resultaterne for at se, om de forventede forbedringer blev opnået. Til sidst, i ‘Act’-fasen, justeres processerne baseret på læringerne fra eksperimentet, og forbedringerne standardiseres.

I Leankurser.dk  indgår PDCA i uddannelsen til certificeret Lean Agent og Lean Start-Up. Det behandles separat i kurset PDCA – enkel projektstyring.

Poka Yoke.

 Poka Yoke er et japansk udtryk, der betyder “fejlforebyggelse”. Det er et vigtigt Lean-værktøj, der bruges til at forhindre, at fejl opstår i en proces. Poka Yoke-systemer er designet til at gøre det umuligt eller i det mindste ekstremt svært at lave fejl. Disse systemer kan være fysiske anordninger, checklister, eller simple procedurer, der hjælper operatører med at undgå fejl.

Poka Yoke er baseret på ideen om at opdage og rette fejl, før de bliver til større problemer eller når kunden. Ved at indarbejde fejlforebyggende foranstaltninger direkte i processerne, kan virksomheder forbedre deres produktkvalitet og effektivitet betydeligt. Poka Yoke hjælper med at reducere variation og forbedrer pålideligheden af processer og produkter.

Hos Leankurser.dk behandles Poka Yoke bl.a.  i uddannelsen certificeret Lean Agent og kurset Flow i arbejdsprocesser.

Policy Deployment.

Policy Deployment, også kendt som Hoshin Kanri, er et strategisk værktøj inden for Lean, der forbinder organisationens langsigtede mål med de daglige aktiviteter. Det er en metode til at sikre, at den strategiske plan ikke kun er en form for papirarbejde, men aktivt bliver implementeret og levet i hele organisationen. Policy Deployment handler om at definere klare mål og målsætninger, og derefter bryde disse ned i specifikke, handlingsorienterede planer på alle niveauer i organisationen.

Processen involverer at skabe en sammenhængende forbindelse mellem topniveauets strategiske mål og de operationelle aktiviteter på gulvet. Dette sikrer, at alle medarbejdere arbejder mod fælles mål, og at deres arbejde direkte bidrager til organisationens overordnede succes. Policy Deployment anvender ofte værktøjer som A3-rapporter og balanced scorecards for at spore og evaluere fremskridt mod målene.

Policy Deployment behandles indgående i uddannelsen til Policy Deployment instruktør

Produktfamilier.

 I Lean-konteksten refererer begrebet produktfamilier til en gruppe af produkter eller sager, der gennemgår lignende processer eller aktiviteter, og derfor giver mening at håndtere samlet. Ved at identificere og gruppere produkter i familier, kan organisationer optimere deres produktionsprocesser og strømline arbejdsstrømme. Dette kan føre til forbedringer i effektivitet, reduceret spild, og øget fleksibilitet i produktionen.

Identifikation af produktfamilier er en vigtig del af værdistrømskortlægning og procesoptimering, da det hjælper med at forstå, hvordan forskellige produkter bevæger sig gennem produktionssystemet. Ved at gruppere lignende produkter, kan virksomheder skabe mere fokuserede og effektive produktionslinjer, hvilket reducerer omstillingstider og forbedrer gennemløbstider.

Hos Leankurser.dk behandles produktfamilier i uddannelsen til certificeret Lean Agent, kurset i kortlægning, samt kurset introduktion til lean

Procestiden hos Leankurser.dk

 Procestiden i Lean refererer til den del af den samlede gennemløbstid, hvor der faktisk sker en aktivitet –  bearbejdning af et produkt eller en sag. Det er den tid, hvor materialet eller informationen bliver forvandlet eller forbedret i overensstemmelse med kundens krav. Procestiden er afgørende, fordi den direkte bidrager til produktets eller servicens værdi.

Reduktion af procestiden er et centralt fokus i Lean, da det fører til hurtigere gennemløbstider og øget produktivitet. Dette opnås ved at eliminere spild i processen, såsom ventetider, unødvendige bevægelser eller overforædling. Fokus på at optimere procestiden sikrer, at ressourcerne anvendes effektivt, og at kunden får produktet hurtigere.

Forskellen på gennemløbstiden og procestiden er altid en god indikator for hvor meget der er at hente i det videre Lean arbejde.

Hos Leankurser.dk behandles procestiden i uddannelsen til certificeret Lean Agent, kurset i kortlægning, samt kurset introduktion til lean

Product Owner i Scrum.

 I Scrum, en agil projektstyringsmetode, er Product Owner en nøglerolle, der repræsenterer kundens interesser og prioriteringer inden for et udviklingsprojekt. Product Owner er ansvarlig for at definere produktvisionen, styre produktets backlog (en liste over opgaver og krav), og sikre, at det udviklede produkt møder kundens behov og målsætninger. Denne rolle kræver en dyb forståelse af både kundens behov og udviklingsteamets kapaciteter.

Product Owner fungerer som bindeleddet mellem kunden og udviklingsteamet og er afgørende for at sikre, at projektet forbliver fokuseret på at levere værdi. De prioriterer arbejdsopgaver, træffer beslutninger om produktets funktioner og specifikationer, og sikrer, at teamet forstår og arbejder mod fælles mål.

I Leankurser.dk behandles Scrum og Product Owner begrebet i kurset Agile metoder.

Push-System.

I en Lean-kontekst refererer et Push-system til en produktionsmetode, hvor produkter eller sager skubbes igennem produktionsprocessen baseret på forudbestemte skemaer og prognoser, snarere end faktisk kundebehov. I et Push-system initieres produktion og bevægelse af varer gennem værdikæden, så snart den forrige proces er afsluttet, uafhængigt af efterspørgslen.

Push-systemer kan føre til overproduktion og unødvendigt høje lagerbeholdninger, da produktionen ikke nødvendigvis er afstemt med den faktiske kundeefterspørgsel. Dette kan resultere i ineffektivitet og forhøjede omkostninger på grund af overskydende lager og forældelse af produkter.

Desværre foregår lang de fleste arbejdsprocesser efter Push systemet. En omlægning til Pull vil sikre en mere stabil proces.

Push systemet behandles hos Leankurser.dk i de grundlæggende Lean uddannelser samt specielt i kurset  Flow i arbejdsprocesser.

Pull.

Pull er et grundlæggende princip i Lean, som indebærer, at produktionen styres af faktisk efterspørgsel snarere end prognoser. I et Pull-system trækker hvert trin i produktionsprocessen det nødvendige antal sager eller varer fra det foregående trin, når der er behov for det. Dette står i kontrast til et Push-system, hvor produktionen skubbes gennem processen baseret på forudbestemte planer.

Pull-systemer hjælper med at reducere spild ved at undgå overproduktion og for store lagerbeholdninger. Ved at producere kun det, der er behov for, og når det er behov for det, kan virksomheder reagere mere fleksibelt på ændringer i efterspørgslen og reducere omkostninger forbundet med opbevaring og forældelse af varer.

Pull systemet behandles hos Leankurser.dk i de grundlæggende Lean uddannelser samt specielt i kurset  Flow i arbejdsprocesser.

Repeter og Runner.

 Repeter og Runner er begreber relateret til klassificering af arbejdsopgaver i Lean. Repeter henviser til arbejdsopgaver, der optræder i store mængder og som kan udføres på ensartede måder. Runner refererer til hyppigt forekommende og velkendte opgaver, der fungerer som rutinearbejde.

Både Repeter og Runner opgaver er afgørende for effektiv arbejdsplanlægning og procesoptimering. Ved at identificere og standardisere disse typer opgaver, kan virksomheder forbedre effektiviteten og reducere variationer i processen.

Kurser på leankurser.dk kan give indsigt i, hvordan man bedst organiserer og styrer Repeter og Runner opgaver for at maksimere produktiviteten og effektiviteten.

I Leankurser.dk kan man finde mere om repetere og runnere i uddannelserne som certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  introduktion til lean samt Flow i arbejdsprocesser.

Scrum.

 Scrum er en agil metode til produktudvikling, der fremmer fleksibilitet, teamarbejde, og hurtig levering af værdi. Scrum er bygget op omkring korte arbejdscyklusser, kendt som sprints, hvor teams arbejder på at levere en brugbar del af produktet. Scrum-metoden lægger vægt på regelmæssig kommunikation, kontinuerlig feedback, og tilpasning til ændrende krav.

Scrum er især populær i softwareudvikling, men dens principper kan anvendes på mange typer projekter. Metoden hjælper teams med at fokusere på at levere kundeværdi i et dynamisk arbejdsmiljø og fremmer en kultur af kontinuerlig forbedring.

På leankurser.dk kan man lære mere om Scrum i kurset Agile metoder.

Scrum Master.

Scrum Master-rollen i Scrum er at fungere som en facilitator og coach for Scrum-teamet. Scrum Master sikrer, at teamet følger Scrum-processerne og -principperne, hjælper med at løse hindringer, og fremmer et effektivt arbejdsmiljø. Scrum Master er ikke en projektleder i traditionel forstand, men snarere en tjenesteyder, der støtter teamet i at opnå deres mål.

Scrum Master har en vigtig rolle i at skabe et miljø, hvor teamet kan være produktivt, samarbejde effektivt, og løbende forbedre deres arbejdsprocesser. De hjælper også med at koordinere med andre roller i Scrum, så

som Product Owner, og sikrer, at der er en klar kommunikation og forståelse mellem teamet og stakeholders.

På leankurser.dk kan man lære mere om Scrum Master i kurset Agile metoder.

Sensei.

 I Lean-sammenhæng er en Sensei en erfaren og vidende vejleder eller coach, der hjælper en organisation med at implementere og forbedre deres Lean-praksis. En Sensei er ofte en person med omfattende praktisk erfaring i anvendelsen af Lean principper og værktøjer og hjælper med at udvikle en kultur af kontinuerlig forbedring.

Rollen som Sensei indebærer at undervise, mentorere og vejlede ledere og medarbejdere i Lean-metoder, og at hjælpe dem med at anvende disse i praksis. En Sensei kan også hjælpe med at identificere spild og forbedringsområder, og arbejde med teams for at udvikle løsninger og forbedre processer.

Shusa Systemet.

 Shusa Systemet henviser til en ledelsesstruktur anvendt i Toyota Production System til at lede produktudvikling. I dette system er en chefingeniør (Shusa) ansvarlig for hele produktudviklingsprocessen, fra koncept til færdigt produkt. Denne rolle omfatter beslutningstagning, koordination af teams, og sikring af, at produktudviklingen er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske mål.

Shusa Systemet er kendetegnet ved stærk ledelse og klart definerede ansvarsområder. Shusa har ansvaret for at sikre, at alle aspekter af produktudviklingen arbejder sammen mod et fælles mål, og at produktet lever op til kvalitetsstandarder og kundekrav.

Kurser på leankurser.dk, som omhandler “Produktudvikling i Lean” eller “Lean Ledelse”, kan indeholde elementer af Shusa Systemet, og hvordan denne tilgang kan anvendes til at forbedre produktudviklingsprocesser og lede tværfunktionelle teams effektivt.

På Leankurser. dk kan man lære mere om Shusa systemet på kurset Agile metoder.

Six Sigma.

 Six Sigma er en metode, der fokuserer på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af operationelle processer gennem statistisk analyse og reduktion af variation. Den anvender en række kvalitetsstyringsværktøjer og teknikker, herunder DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) rammen, for at identificere årsager til fejl og ineffektiviteter og for at designe næsten fejlfrie processer.

Målet med Six Sigma er at opnå et højt niveau af proceskvalitet, hvilket resulterer i færre fejl og højere kundetilfredshed. Det er ofte anvendt i kombination med Lean principper for at opnå både effektivitet og kvalitet i processerne.

SMED (Single-Minute Exchange of Dies).

: SMED er et Lean-værktøj, der sigter mod at reducere tiden det tager at skifte fra en opgave til en anden, ofte i en produktionskontekst. Formålet med SMED er at minimere omstillingstider, således at produktionsudstyr kan skifte mellem forskellige produkter eller opgaver hurtigt og effektivt. Dette øger fleksibiliteten og reducerer ventetid, hvilket er afgørende i en Lean produktion.

SMED-processen involverer typisk at analysere nuværende omstillingsteknikker og identificere trin, der kan forenkles, automatiseres, eller elimineres. Målet er at gøre omstillingen så hurtig og problemfri som mulig, ofte inden for få minutter.

På leankurser.dk kan man lære mere om SMED på  uddannelsen som certificeret Lean Agent

Spild.

 I Lean refererer spild til enhver del af en arbejdsproces, der ikke tilføjer værdi set fra kundens perspektiv. Lean identificerer typisk syv former for spild: overproduktion, ventetid, unødvendig transport, overbehandling, overskydende lager, unødvendige bevægelser og fejl. Identifikation og eliminering af spild er nøgleelementer i Lean for at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne.

Reduktion af spild kræver en forståelse for, hvordan ressourcer forbruges i en given proces, og hvordan disse processer kan optimeres. Lean-værktøjer som værdistrømskortlægning og 5S bruges ofte til at identificere og adressere spild.

Hos Leankurser.dk behandles spild i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  introduktion til lean og de 7 spildformer.

Sprints i Scrum.

 Sprints er korte, tidsbegrænsede perioder, typisk fra en til fire uger, hvor Scrum-teams arbejder på at fuldføre et bestemt sæt opgaver eller mål. Sprints er en central del af Scrum-metodikken, der muliggør hurtig levering af produktforbedringer og konstant feedback. I hver sprint planlægger teamet, udfører arbejdet, og evaluerer resultaterne, hvilket fremmer kontinuerlig forbedring og tilpasning.

Sprints hjælper med at opretholde fokus og fremme en rytme i udviklingsarbejdet, hvilket sikrer, at produktudviklingen skrider fremad i et forudsigeligt og målbart tempo. Dette fremmer også regelmæssig kommunikation og samarbejde inden for teamet og med stakeholders.

På leankurser.dk kan man lære mere om Sprints i Scrum Master i kurset Agile metoder

Standarder.

Standarder i Lean refererer til detaljerede beskrivelser af, hvordan specifikke opgaver eller processer skal udføres. Standarderne sikrer konsistens, kvalitet og effektivitet i arbejdsprocesserne. De bruges til at fastlægge de bedste kendte måder at udføre et arbejde på og tjener som en benchmark for kontinuerlig forbedring.

Udvikling og anvendelse af standarder er afgørende for at opretholde en høj kvalitet og effektivitet i processerne. De hjælper også med at identificere afvigelser fra den forventede ydeevne, hvilket gør det muligt at træffe hurtige korrektive handlinger og forbedre processerne over tid. Standarder er ikke statiske; de bør løbende revideres og forbedres, baseret på nye læringer og forbedringsmuligheder.

Hos Leankurser.dk behandles standarder i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  introduktion til lean og flow i arbejdsprocesser.

Stranger.

 En Stranger-opgave i Lean refererer til en type arbejdsopgave, der optræder sjældent, men kræver betydelige ressourcer, når den opstår. Disse opgaver er typisk mere komplekse og kræver specialiseret viden eller færdigheder. På grund af deres sjældne natur og ressourceintensitet kan de udgøre en udfordring for effektiv arbejdsplanlægning og ressourceallokering.

I Lean-praksis er det vigtigt at identificere og planlægge for Stranger-opgaver, så de kan håndteres effektivt uden at forstyrre den almindelige arbejdsstrøm. Dette kan indebære at udvikle særlige procedurer eller at træne medarbejdere til at håndtere disse unikke opgaver.

Hos Leankurser.dk behandles flow i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  introduktion til lean og flow i arbejdsprocesser.

Styringsreoler.

Styringsreoler i Lean refererer til metoder til at skabe overblik og kontrol over arbejdsprocesser, især i administrative og kontorbaserede miljøer. Disse metoder kan omfatte visuel styring, brug af tavler til at spore fremskridt, og etablering af klare retningslinjer for arbejdsprocesser. Styringsreoler hjælper med at synliggøre arbejdsstrømme, identificere flaskehalse, og sikre, at alle medarbejdere har et klart overblik over opgaver og ansvar.

Hos Leankurser.dk behandles styringsreolen i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  introduktion til lean og flow i arbejdsprocesser.

Supermarked.

 I Lean-kontekst betegner et supermarked et opbevaringssted eller bufferzone, hvorfra komponenter fordeles til forskellige produktionssteder. Det fungerer som et centralt lagerpunkt, hvor materialer og komponenter opbevares og derefter “trækkes” til produktionslinjerne efter behov. Dette koncept er en del af Just-in-Time-systemet og hjælper med at reducere lagerbeholdninger og forbedre materialegennemstrømningen.

Supermarkeder i Lean hjælper med at sikre, at produktionslinjerne har de nødvendige materialer til rådighed, når de har brug for dem, uden at overbelaste systemet med overskydende lager. Det optimerer lagerhåndtering og bidrager til en mere effektiv og smidig produktionsproces.

Kurser på leankurser.dk såsom “Lageroptimering i Lean” og “Just-in-Time Produktion” kan tilbyde viden og teknikker til at designe og administrere effektive supermarkeder i en produktionskontekst.

Svømmebanediagram.

 Svømmebanediagrammer er værktøjer, der anvendes til at kortlægge og visualisere arbejdsprocesser, hvor forskellige “svømmebaner” repræsenterer forskellige afdelinger, teams eller personer involveret i processen. Hver bane indeholder trin eller aktiviteter, der er specifikke for den afdeling eller person, hvilket gør det nemmere at se, hvordan forskellige dele af processen interagerer og overlapper. Dette værktøj hjælper med at identificere ineffektiviteter, flaskehalse og muligheder for procesforbedring.

Svømmebanediagrammer er særligt nyttige i komplekse processer, hvor mange forskellige teams eller afdelinger er involveret. De giver et klart visuelt overblik, der kan hjælpe med at forbedre kommunikationen og koordinationen mellem forskellige dele af organisationen.

På leankurser.dk kan kurser såsom “Proceskortlægning og Optimering” og “Effektiv Workflow Management” tilbyde undervisning i, hvordan man udarbejder og anvender svømmebanediagrammer til at optimere arbejdsprocesser og forbedre tværfunktionelt samarbejde.

Hos Leankurser.dk behandles svømmebanen i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning og   introduktion til lean.

Takttid.

 Takttid er et Lean-værktøj, der definerer den hastighed, hvormed produkter skal produceres for at møde kundens efterspørgsel. Det er den tid, der er til rådighed for at færdiggøre en opgave, så alle opgaver kan fuldføres inden for den normerede arbejdstid. Takttiden hjælper med at synkronisere produktionen med kundens efterspørgsel og sikrer en jævn og kontinuerlig strøm i produktionsprocessen.

Ved at fastsætte og følge en takttid kan virksomheder undgå overproduktion og sikre, at ressourcer anvendes effektivt. Det hjælper også med at identificere problemer i processen, hvis den faktiske produktionstid afviger fra takttiden.

Hos Leankurser.dk behandles takttid i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning og   introduktion til lean.

Target Condition.

 I Toyota Kata, en metode til at fremme kontinuerlig forbedring og problemløsning, er Target Condition det ønskede fremtidige tilstand eller mål, som en proces eller system stræber efter at opnå. Det definerer specifikke mål og benchmarks, som teamet arbejder mod. Target Condition hjælper med at guide og fokusere forbedringsindsatsen og fungerer som et referencepunkt for at måle fremskridt.

At fastlægge og stræbe efter Target Conditions fremmer en struktureret tilgang til problemløsning og kontinuerlig forbedring, og det motiverer teams til at udvikle kreative løsninger og nye måder at arbejde på.

I Leankurser.dk behandles target Conditions i kurset Agile metoder.

Tavlemøder.

 Tavlemøder er en metode, der anvendes i Lean til at facilitere kontinuerlig forbedring og teamengagement. Disse møder foregår typisk foran en tavle, der viser nøgleperformanceindikatorer, igangværende opgaver, og forbedringsforslag. Tavlemøderne er en mulighed for teammedlemmer at samles, diskutere fremskridt, identificere problemer, og udvikle løsninger.

Disse møder fremmer åben kommunikation og samarbejde inden for teamet og hjælper med at sikre, at alle er opmærksomme på de nuværende udfordringer og de skridt, der tages for at adressere dem. Ved regelmæssigt at holde tavlemøder kan teams opretholde fokus på deres mål, overvåge deres fremskridt, og hurtigt reagere på nye udfordringer eller ændringer i deres arbejdsprocesser.

Tavlemøder understøtter også Lean-princippet om visuel styring, idet de giver et klart og let tilgængeligt overblik over teamets aktiviteter og prioriteringer. Dette hjælper med at holde teamet på sporet og fremmer en kultur af gennemsigtighed og ansvarlighed.

Samlet set er disse Lean-begreber afgørende for at forstå og implementere effektive Lean-praksis i en organisation. De tilbyder forskellige perspektiver og værktøjer til at optimere processer, forbedre effektiviteten og øge kundetilfredsheden. Kurser på leankurser.dk kan tilbyde dybdegående viden og praktisk erfaring med disse begreber, hvilket gør dem værdifulde for enhver, der ønsker at dykke dybere ned i Lean-metodikken.

I Leankurser behandles tavlemøder i uddannelsen certificeret Tavlefører.

Tomms Hjul.

 Tomms Hjul er en dialogmetode, der ofte anvendes i coaching og problemløsning. Metoden fokuserer på at skabe en struktureret samtale, der hjælper individet eller teamet med at udforske problemstillinger, identificere mulige løsninger og udvikle en handlingsplan. Tomms Hjul kan anvendes til at facilitere dybdegående diskussioner, der fremmer indsigt og selvrefleksion.

I Lean-kontekst kan Tomms Hjul bruges til at støtte kontinuerlig forbedring ved at hjælpe medarbejdere med at forstå og overvinde forhindringer. Det understøtter en kultur af læring og udvikling, hvilket er central i Lean-filosofien.

Toyota Kata.

 Toyota Kata er en tilgang til konkret udviklingsarbejde, der er udviklet hos Toyota. Kata betyder “sådan” på japansk og refererer til strukturerede mønstre for praksis og tænkning, der hjælper individer og organisationer med at udvikle kontinuerlige forbedrings- og problemløsningsfærdigheder. Der er to primære katas i denne tilgang: Forbedringskata og Coachingkata.

Toyota Kata fokuserer på at udvikle og forankre disse mønstre gennem daglig praksis, hvilket hjælper med at skabe en kultur af kontinuerlig læring og forbedring. Den understreger vigtigheden af at eksperimentere, lære af fejl, og konstant stræbe efter forbedring.

På leankurser.dk kan kurser såsom “Toyota Kata” og “Kontinuerlig Forbedring med Kata” tilbyde viden og færdigheder i Toyota Kata-metoden, og hvordan den kan anvendes til at fremme en kultur af kontinuerlig forbedring.

I Leankurser.dk behandles Toyota kata i kurset Agile metoder.

Toyoda.

 Toyoda var den oprindelige familienavn for grundlæggerne af Toyota. Navnet blev ændret til Toyota, da det efter japansk tro blev anset for at bringe mere held. Ændringen i navnet symboliserer også skiftet fra familiens oprindelige forretning i vævning til bilproduktion. Denne historiske baggrund er en vigtig del af Toyotas arv og kultur.

På leankurser.dk vil kurser, der fokuserer på “Lean Historie” og “Toyota Produktionssystem”, muligvis berøre denne historie og dens betydning for Toyotas udvikling og principper.

I Leankursus.dk er Toyotas historie beskrevet i Introduktion til Lean og uddannelsen certificeret Lean Agent.

TPD (Toyota Production Development).

 Toyota Production Development refererer til den måde, Toyota organiserer sine udviklingsprojekter på. Dette omfatter aspekter som produktplanlægning, design, udvikling og lancering. TPD fokuserer på at integrere Lean-principper og -metoder i produktudviklingsprocessen for at maksimere effektiviteten, kvaliteten og innovationen.

TPD kan omfatte metoder som konceptudvikling, samtidig engineering og effektiv projektledelse. Dette sikrer en strømlinet og effektiv tilgang til produktudvikling, hvilket er afgørende for at bevare Toyotas konkurrencefordel.

I Leankurser.dk er TPD behandlet i kurset  Agile metoder.

TPM (Total Productive Maintenance).

 TPM er et Lean-værktøj, der fokuserer på at forbedre udstyrets pålidelighed og effektivitet gennem forebyggende vedligeholdelse. TPM involverer alle medarbejdere, fra ledelsetil gulvarbejdere, i at opretholde og forbedre udstyr og processer. Målet er at opnå optimal maskinperformance og nul defekter. TPM-strategier kan inkludere regelmæssig vedligeholdelse, fejlforebyggelse, og forbedring af maskinernes og anlæggenes effektivitet.

TPM hjælper med at reducere maskinstop og produktionsafbrydelser, hvilket øger den samlede produktivitet. Det fremmer også en kultur af kontinuerlig forbedring, hvor medarbejderne er engagerede i at forbedre deres arbejdsmiljø og -processer.

I Leankurser.dk er TPM behandlet i uddannelsen til certificeret Lean Agent

TPS (Toyota Production System).

 Toyota Production System er grundlaget for Lean-produktion og er et omfattende system, der fokuserer på at eliminere spild og skabe værdi. TPS er baseret på to hovedprincipper: “Just-in-Time” (produktion baseret på faktisk efterspørgsel) og “Jidoka” (automatisering med et menneskeligt touch, som betyder at stoppe produktionen, når der opdages fejl).

TPS fremmer en holistisk tilgang til produktion, hvor alle elementer i processen – mennesker, udstyr, materialer – er afstemt for at sikre en effektiv og værdiskabende produktion. Det understreger vigtigheden af kontinuerlig forbedring (Kaizen) og medarbejderengagement i problemidentifikation og løsning.

I Leankurser.dk er TPS behandlet i uddannelsen til certificeret Lean Agent

Transport.

Transport er en af de syv spildformer i Lean og refererer til unødvendig bevægelse af produkter eller materialer mellem processer. Unødvendig transport kan forårsage forsinkelser, øge risikoen for skade eller defekt, og tilføje ekstra omkostninger uden at tilføre værdi til produktet.

Minimering af transport spild indebærer at optimere layoutet og organiseringen af arbejdspladsen, således at materialer og produkter bevæger sig så lidt som muligt. Dette kan opnås gennem smartere lagerstyring, effektivt layoutdesign og forbedret arbejdsprocesplanlægning.

Hos Leankurser.dk behandles spildformen transport i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  introduktion til lean og flow i arbejdsprocesser.

TWI (Training Within Industry).

 Training Within Industry er et program, der blev udviklet under Anden Verdenskrig for at forbedre produktionseffektiviteten. TWI fokuserer på at udvikle kompetencerne hos ledere og arbejdere gennem struktureret træning og standardiserede arbejdsmetoder. Dens kernekomponenter inkluderer instruktion i jobinstruktion, jobrelationer og jobmetoder.

TWI har haft en betydelig indflydelse på udviklingen af Lean og TPS, især med hensyn til standardiseret arbejde og medarbejderudvikling. Det understreger vigtigheden af effektiv træning og medarbejderengagement i kontinuerlig forbedring.

Kurser på leankurser.dk som “Effektiv Medarbejderudvikling” og “Standardiseret Arbejde” kan inkludere elementer af TWI for at forbedre kompetenceudviklingen og standardiseringen af arbejdsprocesser. Disse kurser vil fokusere på, hvordan man effektivt kan træne medarbejdere og lederne i de bedste praksisser og metoder, der er nødvendige for at understøtte en Lean-kultur og øge produktiviteten. Træning inden for industri (TWI) lægger vægt på praktisk, hands-on læring og anvendelse af standardiserede metoder for at sikre konsistens og kvalitet i arbejdet.

Samlet set spiller disse Lean-begreber en afgørende rolle i at forstå og implementere Lean-principper i en organisation. De hver især bidrager til en mere effektiv, værdiskabende og kundecentreret arbejdsproces.

I Leankurser.dk behandles TWI i kurset Kompetenceudvikling med TWI og DOJO

Udjævning (Heijunka).

 Udjævning, ofte omtalt med det japanske udtryk Heijunka, er en Lean-teknik, der sigter mod at udjævne produktionen ved at balancere mængden og typen af arbejde inden for en given periode. Dette hjælper med at reducere fluktuationer og overbelastning i produktionsprocessen. Udjævning er vigtig i Lean, da det sikrer en mere jævn og forudsigelig arbejdsstrøm, hvilket fører til effektivitet og reduceret spild.

Heijunka hjælper med at stabilisere produktionen og arbejdsbelastningen, hvilket gør det muligt for virksomheder at reagere mere smidigt på kundeefterspørgsel, samtidig med at det reducerer behovet for store lagerbeholdninger.

Udjævning indgår som en af flere Flowmekanismer. Det behandles i  uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  introduktion til lean samt Flow i arbejdsprocesser.

Vandfaldsmetoden.

 Vandfaldsmetoden er en traditionel projektstyringsmetode, hvor projektet opdeles i sekventielle faser, der følger hinanden i en fast rækkefølge, ligesom et vandfald. Disse faser kan omfatte kravspecifikation, design, implementering, testning og vedligeholdelse. Vandfaldsmetoden er karakteriseret ved dens lineære og strukturerede tilgang, hvor hvert trin skal være fuldstændigt afsluttet, før det næste påbegyndes.

Selvom vandfaldsmetoden kan være effektiv for projekter med meget veldefinerede krav og få ændringer, har den begrænsninger, især i forhold til fleksibilitet og evnen til at håndtere ændringer undervejs i projektet.

Value Stream Mapping (VSM)

: Value Stream Mapping er en Lean-værktøj til kortlægning og analyse af værdistrømme i en arbejdsproces. VSM bruges til at visualisere materiale- og informationsflowet gennem en proces for at identificere spild og forbedringsområder. Målet med VSM er at skabe en strømlinet proces, der maksimerer værdiskabelsen og minimerer spild.

Gennem VSM kan virksomheder få et detaljeret overblik over deres processer og opdage ineffektiviteter, flaskehalse og muligheder for optimering. Dette er afgørende for at implementere effektive Lean-forbedringer.

I Hos Leankurser.dk behandles svømmebanediagrammet  i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  og  introduktion til lean

Ventetid (En af de 7 Spildformer).

 Ventetid er en af de syv spildformer i Lean, som refererer til perioder, hvor der ikke sker fremdrift i en proces. Ventetid kan opstå på grund af manglende materialer, udstyrsfejl, eller dårlig proceskoordination. Eliminering af ventetid er vigtig for at øge effektiviteten og reducere cyklustider.

At reducere ventetid kræver en forståelse for, hvordan forskellige dele af en proces er forbundet, og hvordan ressourcerne fordeles og koordineres. Lean-værktøjer som Just-in-Time produktion og effektiv ressourceallokering kan hjælpe med at reducere ventetid.

Hos Leankurser.dk behandles spildformen ventetid i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  introduktion til lean og flow i arbejdsprocesser.

Værdiskabende Aktiviteter.

 Værdiskabende aktiviteter i Lean er dem, der direkte tilfører værdi til produktet eller tjenesten fra kundens perspektiv. Disse aktiviteter kendetegnes ved, at kunden er villig til at betale for dem, de transformerer produktet eller tjenesten, og de udføres korrekt første gang. Fokus i Lean er at maksimere de værdiskabende aktiviteter, mens man minimerer eller eliminerer ikke-værdiskabende aktiviteter (spild).

Identifikation af værdiskabende aktiviteter er afgørende for at forstå, hvordan man bedst kan strømline og optimere processer for at skabe mest mulig værdi for kunden. Dette indebærer ofte at fjerne unødvendige trin og forbedre effektiviteten af nødvendige trin.

På leankurser.dk kan kurser som “Lean Principper” og “Kundeværdi i Lean” tilbyde dybdegående viden om, hvordan man identificerer og fokuserer på værdiskabende aktiviteter i arbejdsprocesser.

I Hos Leankurser.dk behandles værdiskabende aktivitet i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  og  introduktion til lean

Værdistrøm.

 En værdistrøm i Lean refererer til alle de aktiviteter og processer, der er nødvendige for at omdanne råmaterialer til færdige produkter eller tjenester, som leverer værdi til kunden. Værdistrømsanalyse (VSM) bruges til at kortlægge disse aktiviteter og identificere områder for forbedring.

At forstå og optimere værdistrømmen er afgørende for at skabe en effektiv og smidig produktionsproces. Det involverer ofte at fjerne spild, forbedre flow og øge fleksibiliteten i processerne.

På leankurser.dk kan kurser såsom “Værdistrømskortlægning” og “Lean Procesoptimering” tilbyde færdigheder og viden i at analysere og forbedre værdistrømme for at maksimere effektiviteten og værdiskabelsen.

I Hos Leankurser.dk behandles værdistrøm  i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  og  introduktion til lean

Værdipyramide (Kanos Værdipyramide).

 Kanos Værdipyramide er en model, der bruges til at identificere og kategorisere forskellige typer af kundeværdier og forventninger. Denne model hjælper med at forstå, hvad kunderne værdsætter mest, og hvilke aspekter af et produkt eller en tjeneste der er mest kritiske for kundetilfredshed.

Værdipyramiden kan bruges til at prioritere produktfunktioner og tjenesteydelser baseret på deres betydning for kunden. Den understreger vigtigheden af at fokusere på de elementer, der skaber størst kundeværdi.

På leankurser.dk kan kurser som “Kundeorienteret Produktudvikling” og “Lean Innovation” udforske brugen af Kanos Værdipyramide og andre værktøjer til at identificere og prioritere kundeværdier i udviklingsprocesser.

Hos Leankurser behandles værdipyramiden i uddannelsen til certificeret Lean Agent,

VSM (Værdistrømsanalyse).

 VSM, eller Værdistrømsanalyse, er en grundig proces til at kortlægge og analysere værdistrømmen i en organisation. Det bruges til at identificere spild og ineffektiviteter i en proces og udvikle planer for forbedring. VSM giver et visuelt overblik over hele processen, fra råmateriale til færdigt produkt, og inkluderer både værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter.

Ved at bruge VSM kan organisationer få en bedre forståelse af deres processer og identificere muligheder for at øge effektiviteten.

eten, reducere spild, og forbedre flowet og kvaliteten af deres produkter eller tjenester. VSM er et værdifuldt værktøj til at drive kontinuerlige forbedringer og hjælper med at skabe en mere strømlinet og effektiv værdikæde.

Samlet set spiller disse Lean-begreber en væsentlig rolle i forståelsen og implementeringen af effektive Lean-strategier og -processer i en organisation. De tilbyder en dybdegående indsigt i forskellige aspekter af Lean-produktion og Lean-ledelse og er nøglekomponenter i at opnå kontinuerlig forbedring og øget kundetilfredshed.

I Hos Leankurser.dk behandles VSM  i uddannelsen til certificeret Lean Agent, certificeret Lean praktiker og kurserne  i kortlægning,  og  introduktion til lean

  •  

Vælg sprog »